Whislash

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search5
Purple Glory
                       
Trait
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS Support
                       
Whislash
Limited
Minami Takahashi
                               
竜崎いち
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Họa sĩ 竜崎いち
VA Minami Takahashi
Class Guard
Độ hiếm ★★★★★
Tag DPS, Support

Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 974 1265 1757
Sát thương 367 490 584 30
Phòng thủ vật lý 278 352 420 40
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 80s
Cost triển khai 16 18 18
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,05s
Tầm tấn công Range (3).png Range (3).png Range (3).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -10s
Pot3.png Cost triển khai -1
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Có thể tấn công mục tiêu ở xaRebuke Elite0.png Lv.1 Khi triển khai, các Operator cận chiến chặn 3 địch trở lên được +2 tốc độ tấn công và +4% phòng thủ vật lý.
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
Rebuke Elite0.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, các Operator cận chiến chặn 3 địch trở lên được +4 (+2) tốc độ tấn công và +6% (+2%) phòng thủ vật lý.
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Rebuke Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, các Operator cận chiến chặn 3 địch trở lên được +4 tốc độ tấn công và +8% phòng thủ vật lý.
Rebuke Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, các Operator cận chiến chặn 3 địch trở lên được +6 (+2) tốc độ tấn công và +10% (+2%) phòng thủ vật lý.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Rebuke Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, các Operator cận chiến chặn 3 địch trở lên được +6 tốc độ tấn công và +12% phòng thủ vật lý.
Rebuke Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, các Operator cận chiến chặn 3 địch trở lên được +8 (+2) tốc độ tấn công và +14% (+2%) phòng thủ vật lý.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Motivational skills.png Motivational Skills Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,1 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 40 15
Level 2 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,2 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 39 15
Level 3 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,3 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 38 15
Level 4 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,4 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 37 16
Level 5 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,5 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 36 16
Level 6 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,6 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 35 16
Level 7 Hiệu quả Talent tăng gấp 2,7 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 34 17
Mastery1.png Hiệu quả Talent tăng gấp 2,8 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 33 18
Mastery2.png Hiệu quả Talent tăng gấp 2,9 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 33 19
Mastery3.png Hiệu quả Talent tăng gấp 3 lần. Các Operator cận chiến chặn dưới 3 địch nhận 1 nửa hiệu ứng. 0 30 20


Whip sword.png Whip Sword Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,1 lần. Sát thương +25%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 70 20
Level 2 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,2 lần. Sát thương +25%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 69 20
Level 3 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,3 lần. Sát thương +25%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 68 20
Level 4 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,4 lần. Sát thương +30%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 67 21
Level 5 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,5 lần. Sát thương +30%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 66 21
Level 6 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,6 lần. Sát thương +30%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 65 21
Level 7 Hiệu quả Talent tăng gấp 1,7 lần. Sát thương +35%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 64 22
Mastery1.png Hiệu quả Talent tăng gấp 1,8 lần. Sát thương +40%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 63 23
Mastery2.png Hiệu quả Talent tăng gấp 1,9 lần. Sát thương +50%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 63 24
Mastery3.png Hiệu quả Talent tăng gấp 2 lần. Sát thương +60%, tầm tấn công +1, số địch chặn được +1 và tấn công nhiều mục tiêu tương đương với số địch chặn được cùng lúc. 20 60 25


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train guard1.png Guard Specialization·α Phòng Tập luyện Khi ở trong Phòng tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả các Guard.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train guard1.png Guard Specialization·α Phòng Tập luyện Khi ở trong Phòng tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả các Guard.
Bskill train all.png Instructor Phòng tập luyện Khi ở trong Phòng tập luyện, +25% tốc độ học kỹ năng của tất cả Operator.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip guard small.png x 4, Orirock cube.png x 6, Polyketon.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 3, Keton colloid.png x 7, Synthetic resin.png x 12
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip guard twin.png x 3, Keton colloid.png x 7, Synthetic resin.png x 12


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Oriron shard.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyester.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Device.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Manganese ore.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Oriron cluster.png x 2 Grindstone.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Rma70 24.png x 3 Manganese ore.png x 2 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Fined synthetic resin.png x 3 Orirock cluster.png x 6 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Oriron block.png x 3 Silicic alloy block.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Optimized device.png x 2 Oriron block.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Optimized device.png x 3 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Optimized device.png x 4 Manganese trihydrate.png x 4 Mastery3.png

Gallery[edit]


Họa sĩ 竜崎いち
VA Minami Takahashi
Class Guard
Độ hiếm ★★★★★
Tag DPS, Support
Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Whislash Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 4 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Kazimierz Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 28/06 Kỹ năng chiến đấu Tốt
Chủng tộc Kuranta Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 165cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Watch yourself. She puts a lot into being top of the family.


Former competitive Kazimierz Knight, Whislash. Stubborn, yet oh so sweet.

Whislash token.png Token
A supplementary VIP credit card issued by Golden Palm Bank Kazimierz. Incredibly high limit. Accepted without question in all major cities of Kazimierz.

Được sử dụng để cải thiện Potential của Whislash.

Hồ sơ cá nhân
Whislash Zofia, former competitive Kazimierz Knight. In family terms, Operators Nearl and Blemishine's aunt on their father's side. Has reached the Final 16 of the Majors before. Was left-handed in the past, but owing to some impairment, has switched to using her right hand.

Though atrophied in combat compared to her peak, she holds unique insight and a rare talent in training others, currently folding herself into the Instructor lineup headed by Dobermann. Training Operators is her day-to-day priority, only joining any missions as required.

Hồ sơ y tế
Imaging tests reveal clear, normal outlines of internal organs, and no abnormal shadows have been detected. Originium granules have not been detected in the circulatory system and there is no sign of infection. At this time, this operator is believed to be uninfected.

[Cell-Originium Assimilation] 0%

Operator Whislash shows no signs of Originium infection.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.12u/L

Operator Whislash rarely comes into contact with Originium.

Tư liệu lưu trữ 1
The distantly removed aunt of Nearl and Blemishine. A Kuranta madam with a domineering streak.

Possesses bountiful Kazimierz assets from her winnings in the competition knight circuit, but seems not to take much interest in her own wealth.

She's got no ill will at all, but when chatting with her, you may invariably feel she projects a sort of arrogance. As long as you push past that first impression of yours, getting along with her is easy as could be.

Tư liệu lưu trữ 2
At the outset, Whislash had a prolonged dispute with Dobermann, which at its root was due to their conflicting views on the training of operators.

Dobermann, of military birth, believes that operators should be required to attain what she sees as average proficiency for a combatant, afterwards earning the right to choose how they develop themselves. Whislash of competition knight lineage, however, doesn't care at all whether operators meet a uniform average, instead aspiring to bring each operator's own characteristics to their maximum potential.

Neither's way of thinking is wrong, but even so, Dobermann and Whislash are both particularly stubborn. They were at an impasse for a while, before finally taking a meeting and reaching a compromise.

Though perhaps they came to understand each other while butting heads. Ever since then, their relationship's gotten pretty good. You might hear them talking tactics from time to time now, or even just eating meals together.

Tư liệu lưu trữ 3
While she is Nearl and Blemishine's aunt, Zofia the Whislash does not take the surname Nearl. Strictly speaking, she cannot, since her standing is as a branch member of the Nearl family, which bars her from directly taking up the name.

But this was policy for the Nearl family at its shining peak. Following Nearl's exile, it might've been simple enough, with all that she possessed, to seize the title of Nearl if she so wished.

Mind you, Whislash did not.

One part of it was her sisterly relationship with Maria. The other, as she saw it, was that the Nearl name held hallowed significance.

In a certain sense, her opinion overlaps with a true direct relative of Nearl's and Blemishine's, their uncle, Młynar—'This is not a name I'd tarnish with such underhandedness.' Though, sure enough, they define 'tarnishing' in different ways.

Unlike Młynar, Zofia does not reject the idea of the competition knight itself. Put another way, she accepts at least its existence—but does not err in her forthright and sporting approach to dueling, which she took to the competition as humble representative of the Nearl family. Unwilling to bow to any sponsors or firms, she went from start to finish lacking any favorable provisions or equipment, until the Final 16 brought her journey to an end. Even now, despite that gulf in equipment taking her left hand out of action indefinitely, she has no regrets. None—come the Major, she wants to make sure Blemishine continues to fight as she once did.

It's plain how in Whislash's heart of hearts, her honor as a member of the Nearl family is unbreakable, and anyone could see how she looks after Nearl and Blemishine. When joining, she even assured us that if Rhodes Island wasn't fit for purpose, she'd prefer to take Nearl and Blemishine with her to raise them herself. We've had some personnel envy the sisters in a way, having an elder who cares for them like that.

Tư liệu lưu trữ 4
When joining us, it seemed that as long as Nearl and Blemishine were doing well, Whislash wouldn't have any issue with us. But as time passed, as other operators arrived, and showed her ever more ways of life from ever more corners of Terra... chatting with the Doctor one day, she posed a question she'd never thought of asking before—somehow, she'd never considered what she wanted to do herself.

Safeguarding the Nearl family name, looking after Nearl and Blemishine. These were what she wanted to do, but somehow not all she wanted to do.

Ever since Nearl was cast out, she'd found a new purpose for herself. Maria had jumped headlong into her beloved engineering. The name of Nearl was all but safe. Once everything she'd worried about no longer needed her, the realization struck her—she had no idea what should come next.

Blessedly, the operators of Rhodes Island not only reminded her of life's variety, but that the vast majority of it was open to try herself. After a short period of haziness, Whislash decided to continue as an Instructor on the one hand, while trying all sorts of new things she'd never imagined on the other. She could seek out her new purpose in life. After all, she's young, life's long, and it's not like there's a rush.

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary You hear about burdenbeasts who don't even drag themselves to work until they're whipped. You're not like that, Doctor. You're smarter than a beast, aren't you?
Conversation 1 Doctor. Just to put any scary little misunderstandings to rest, let me say this now. Maria might call me her aunt, but that's only because I'm higher in the family. I'm not much older than her. I'm still young. I'm still not married. Clear?
Conversation 2 A spat between me and Dobermann? Oh, don't worry, she's a top-of-the-top instructor, I know that. We've just had a bit of a... bit of a difference on how we like to train our people, that's all.
Conversation 3 There's plenty at Rhodes Island packing personality AND strength, hm? You could pick your fancy, turn them into competition knights and grab everyone in there by the eyes... Mm, well, or maybe let's not stir that pot.
Elite Promotion Conversation 1 Doctor, can I borrow you? I just want you to help me carry some things. If you're asking, well... er, just... all sorts of random things I buy when the mood strikes me.
Elite Promotion Conversation 2 Oh, my injury...? I'm not setting foot on that stage ever again, and I've long since learned to get along with my right, so let's not worry yourself, okay. Or maybe you're just being polite, Doctor? Tiptoeing around saying I can't fight at operator standards?
High Trust Conversation 1 Honestly, Maria. She runs away to the Engineering Department any time she's free. You get used to it fast. *Sigh* I wonder where her education gave her those ideas... Well! Compared to forcing herself to arm up and do what she doesn't want to, I think things are fine this way.
High Trust Conversation 2 Hm? Hello, Doctor. No, I've just been feeling a little empty. Margaret never wants fussing over, Maria's found what she's wanted to do here, and what about me...? Oh, god, what am I doing talking to you about this? Don't you worry about me, let me make that clear.
High Trust Conversation 3 Doctor, we don't get along half bad, but you don't just lie there and leave it all up to me, not in your wildest dreams. I hate danger plenty, but layabouts leave another bad taste in my mouth. Though, when your back's against the wall... *cough* Well, we can talk about it then!
Idle Someone's easygoing, aren't you? Well, I can let you rest for ten minutes or so.
Operator Reporting In Ahh, this is Rhodes Island, is it? I'm Zofia the Whislash, then. As a former competition knight of Kazimierz, trust me when I say I'll whip your operators into shape.
Watching Combat Tape These are ways of fighting I've never even heard of before!
Elite 1 So this is a Rhodes Island promotion, then...? Why not. I don't pay much attention to my wages, but being compensated for my troubles isn't all that bad a feeling. Thank you.
Elite 2 Hmm, thinking about it carefully, the pay's not bad, life is good enough here, and I get to see Maria and Margaret all the time. Staying here as an instructor sounds nice.
Assign To Team Let's take a look at how you all deploy.
Assign To Team Leader Leave the team to me, then.
Operation Sortie Turn up the heat! We're going out!
Operation Start You haven't forgotten what you need to do, right?
Select Operator 1 My time to shine.
Select Operator 2 Well-timed, Doctor.
Deploy 1 Assess the battle first.
Deploy 2 Zofia the Whislash, attacking!
In Combat 1 Don't underestimate me!
In Combat 2 Perfect chance!
In Combat 3 Pushover!
In Combat 4 You're finished!
Complete Operation With 4 Stars Really, I was going to have a word with you about taking such a dangerous mission, but seeing you tie things up so beautifully, I'll just let it slide...
Complete Operation With 3 Stars A perfectionist, then... well, nothing wrong with that.
Complete Operation With 2 Stars We won, and that's enough, no? Don't obsess over it.
Failed Operation Doctor, don't just stand there! Follow me!
Assign To Station Well, this interior's got taste!
Poke Eek?!
Trust Poke Doctor, focus on your work.
Title Screen Arknights.
Greeting How do you do, Doctor?


Trong Story[edit]

Phụ[edit]

Maria Nearl

Điều hướng
Vanguard Flametail, Siege, Saga, Bagpipe, Saileach, Зима, Wild Mane, Texas, Chiave, Grani, Reed, Elysium, Courier, Myrtle, Beanstalk, Vigna, Scavenger, Plume, Fang, Vanilla, Yato
Guard Mountain, Hellagur, Surtr, Nearl the Radiant Knight, SilverAsh, Ch'en, Skadi, Pallas, Blaze, Thorns, Astesia, Flint, Flamebringer, Tequila, Specter, Tachanka, Broca, Lappland, Akafuyu, Bibeak, Franka, Amiya (Guard), Whislash, Sideroca, Indra, Ayerscarpe, Swire, La Pluma, Savage, Estelle, Mousse, Beehunter, Frostleaf, Arene, Dobermann, Utage, Conviction, Jackie, Matoimaru, Cutter, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Nian, Mudrock, Saria, Eunectes, Blemishine, Hoshiguma, Hung, Nearl, Asbestos, Blitz, Liskarm, Heavyrain, Vulcan, Croissant, Ashlock, Bison, Bubble, Cuora, Matterhorn, Гум, Dur-nar, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Aak, Phantom, Weedy, Projekt Red, Snowsant, Kirara, Cliffheart, Kafka, Bena, Manticore, Waai Fu, Robin, FEater, Mr.Nothing, Frost (Rainbow), Gravel, Ethan, Jaye, Shaw, Rope, THRM-EX
Sniper W, Poca, Fartooth, Archetto, Ash, Schwarz, Exusiai, Ch'en the Holungday, Rosmontis, Blue Poison, Sesa, Andreana, Meteorite, Firewatch, Provence, April, Platinum, Toddifons, Aosta, Executor, GreyThroat, May, Pinecone, Ambriel, Shirayuki, Aciddrop, Meteor, Jessica, Vermeil, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Ifrit, Carnelian, Ceobe, Dusk, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Mint, Iris, Skyfire, Corroserum, Purgatory, Leizi, Nightmare, Beeswax, Amiya, Absinthe, Tomimi, Leonhardt, Gitano, Indigo, Haze, Greyy, Pudding, Click, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Magallan, Angelina, Suzuran, Sora, Scene, Tsukinogi, Mayer, Pramanix, Истина, Glaucus, Shamare, Deepcolor, Roberta, Earthspirit, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Kal'tsit, Shining, Mulberry, Honeyberry, Whisperain, Ptilopsis, Breeze, Tuye, Silence, Warfarin, Ceylon, Folinic, Gavial, Myrrh, Perfumer, Sussuro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2