Vulcan

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Trait
Không thể nhận trị thương từ đồng đội
Không thể nhận trị thương từ đồng đội
Không thể nhận trị thương từ đồng đội

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Survival Defense DPS
Melee
                       
Vulcan
Limited
Satou Rina
                               
neco
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 2072 2692 3688 400
Sát thương 479 639 820 50
Phòng thủ vật lý 337 450 585
Kháng phép thuật 10 10 10
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 31 33 35
Số địch chặn được 2 3 3
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,6s
Tầm tấn công Range (1).png Range (1).png Range (1).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png HP tối đa +250
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Self-defense Elite1.png Lv.1 Khi kỹ năng kích hoạt, tự hồi phục 4% HP tối đa mỗi giây.
Self-defense Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi kỹ năng kích hoạt, tự hồi phục 5% (+1%) HP tối đa mỗi giây.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Self-defense Elite2.png Lv.1 Khi kỹ năng kích hoạt, tự hồi phục 4% HP tối đa mỗi giây và tăng 25% né tránh vật lý.
Self-defense Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi kỹ năng kích hoạt, tự hồi phục 4% (+1%) HP tối đa mỗi giây và tăng 25% né tránh vật lý.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Guard mode.png Guard Mode Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +60%, hồi phục thêm 2% HP tối đa mỗi giây. 20 50 20
Level 2 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +65%, hồi phục thêm 2% HP tối đa mỗi giây. 21 50 21
Level 3 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +70%, hồi phục thêm 2% HP tối đa mỗi giây. 22 50 22
Level 4 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +75%, hồi phục thêm 3% HP tối đa mỗi giây. 25 50 23
Level 5 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +80%, hồi phục thêm 3% HP tối đa mỗi giây. 26 50 24
Level 6 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +85%, hồi phục thêm 3% HP tối đa mỗi giây. 27 50 25
Level 7 Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +90%, hồi phục thêm 4% HP tối đa mỗi giây. 30 50 26
Mastery1.png Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +100%, hồi phục thêm 4% HP tối đa mỗi giây. 33 50 27
Mastery2.png Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +110%, hồi phục thêm 4% HP tối đa mỗi giây. 37 50 28
Mastery3.png Số địch chặn được +1, phòng thủ vật lý +120%, hồi phục thêm 5% HP tối đa mỗi giây. 40 50 30


Offense mode.png Offense Mode Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +65%, mỗi đòn tấn công hồi phục 5% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 20 50 20
Level 2 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +70%, mỗi đòn tấn công hồi phục 5% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 21 50 21
Level 3 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +75%, mỗi đòn tấn công hồi phục 5% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 22 50 22
Level 4 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +85%, mỗi đòn tấn công hồi phục 6% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 25 50 23
Level 5 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +90%, mỗi đòn tấn công hồi phục 6% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 26 50 24
Level 6 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +95%, mỗi đòn tấn công hồi phục 6% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 27 50 25
Level 7 Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +105%, mỗi đòn tấn công hồi phục 7% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 30 50 26
Mastery1.png Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +120%, mỗi đòn tấn công hồi phục 8% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 33 50 27
Mastery2.png Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +135%, mỗi đòn tấn công hồi phục 9% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 37 50 28
Mastery3.png Số địch chặn được -1, tăng nhẹ quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+0,4s). Sát thương +150%, mỗi đòn tấn công hồi phục 10% HP tối đa, tấn công nhiều kẻ địch cùng lúc tương đương với số địch chặn được. 40 50 30


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd&limit&cost1.png Craftsmanship·α Trạm Sản xuất Khi được bố trí trong Trạm Sản xuất, tốc độ sản xuất -5%, giới hạn kho hàng +16 và tốc độ giảm mood mỗi giờ -0,15.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd&limit&cost2.png Craftsmanship·β Trạm Sản xuất Khi được bố trí trong Trạm Sản xuất, tốc độ sản xuất -5%, giới hạn kho hàng +19 và tốc độ giảm mood mỗi giờ -0,25.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip defender small.png x 4, Oriron.png x 4, Polyester.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip defender large.png x 3, Orirock concentration.png x 8, Aketon.png x 15
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip defender twin.png x 3, Orirock concentration.png x 8, Aketon.png x 15


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Oriron shard.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyketon.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Device.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Aketon.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Integrated device.png x 2 Sugar pack.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 White horse kohl.png x 3 Aketon.png x 5 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Manganese trihydrate.png x 3 Integrated device.png x 2 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Grindstone pentahydrate.png x 3 White horse kohl.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Rma70 24.png x 3 Manganese trihydrate.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Rma70 24.png x 3 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Sugar lump.png x 4 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Vulcan Thể lực Xuất sắc
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 2 năm Sức bền Xuất sắc
Nơi sinh Minos Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 30/04 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Forte Khả năng đồng hóa Originium Bình thường
Chiều cao 170cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Fixing things hardly interests her. Instead, she prefers to invent stuff.

Vulcan, Defender Operator of Rhodes Island, has lit the furnace for you. She's ready to start forging at any time.

Vulcan token.png Token
A steel billet with beautiful patterns. No matter the quality of the raw materials, shaping them always requires hardening and polishing.

Used to improve the Potential of Vulcan.

Hồ sơ cá nhân
Vulcan is a blacksmith from Minos who sought treatment at Rhodes Island after contracting Oripathy, ultimately reaching an agreement to become a part of the team.

In charge of smithing and maintaining weapons for other Operators, Vulcan also goes on missions when necessary.

Hồ sơ y tế
Imaging test for this Operator showed blurry outline of internal organs with visible unusual dark spots. Unusually high concentration of Originium particles were present in her circulation, indicating signs of infection and confirming her as infected at this stage.

[Cell-Originium Assimilation] 18% High level of infection, obvious signs of Originium episodes on face and neck.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.38u/L Infection entering mid-stage, but currently unable to diagnose effects on the Operator.

Tư liệu lưu trữ 1
Vulcan has an unwelcoming attitude for a lady blacksmith.

She is not even remotely interested in anything not related to weaponry, and when it comes to armaments she's only a bit more talkative than usual. She made the smithy Rhodes Island provided her into her own bedroom, which she almost never leaves unless she's got a mission.

Tư liệu lưu trữ 2
No one fights quite like Vulcan does. She relies on her dependable equipment and powerful prosthetics in combat. As such, she is constantly repairing her equipment. Gear gets damaged in battle, that's normal, but Vulcan has mastered the art of quick repair even under fire. Keeping equipment functional is essential to her battle tactics.

In contrast, most Medic Operators don't have a clue about blacksmithing.

Tư liệu lưu trữ 3
Vulcan always says those who can't keep up with the times are doomed to obsolescence.

The march of time has changed the smithing trade from the sweaty man hitting an anvil to an advanced automation engineer creating weapons at maximum efficiency. In Vulcan's workshop, for instance, are several of the most advanced machines on the planet that are regularly improved. It is also in this secluded corner that all weapons at Rhodes Island are refined and upgraded.

Tư liệu lưu trữ 4
Still, the most eye-catching thing in Vulcan's smithy is not any of the advanced robotic machines, but the enormous anvil and furnace. Yes, the very "obsolescence" she spoke of.

And yet, Vulcan still fires up the forge to hammer a piece of steel on the anvil, just like blacksmiths of old. Of course, that has nothing to do with making or maintaining our weaponry, and is more like a ritual, though she has never explained its meaning. Perhaps to her, those who can't keep up with times should become obsolete, but those who completely forsake tradition should not be called blacksmiths.

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Hm? You want to watch me forge weapons? Sure, but be careful not to get singed.
Conversation 1 Only weapons that are never in use will remain undamaged. Therefore, leaving a weapon spotless is actually the worst sacrilege for it.
Conversation 2 The modernized weaponry and equipment manufacturing processes have left many traditional craftsmen jobless. But those who can't keep up with the times will of course be left behind... that's only natural.
Conversation 3 Firearms... these weapons will truly change the world completely.
Elite Promotion Conversation 1 My right leg? Oh, it's fine. You know, all craftsmen make mistakes.
Elite Promotion Conversation 2 Thank you for giving me a chance to show what I can do.
High Trust Conversation 1 You saw my name engraved on some equipment? No... that's not me.
High Trust Conversation 2 With steel and copper as the core...
High Trust Conversation 3 My greatest wish is for the hammer I forged to come in useful to you.
Idle They're promoting new drinks at the bar. What should I have today?
Operator Reporting In They call me Vulcan. I can do maintenance for your damaged weapons if you want. Oh, by the way, the forging equipment I need is all listed here in this blueprint.
Watching Combat Tape Ah, I'm feeling inspired. Get the blower machine ready, it's time to get down to business.
Elite 1 I see that you, too, understand the importance of an excellent craftsperson to a military organization.
Elite 2 Keeping your weapons in good condition is the best way to keep yourself safe. Ah, you agree with me? I see that I've finally found my soulmate.
Assign To Team I just want to... focus on my work.
Assign To Team Leader Leader? Well, if I have to... Still, compared to giving orders, I'm much better at designing and manufacturing weapons.
Operation Sortie Can't I just stay behind and work?
Operation Start Hopeless imbeciles...
Select Operator 1 Ah.
Select Operator 2 Huh?
Deploy 1 Okay...
Deploy 2 Everything's normal.
In Combat 1 Suit up.
In Combat 2 Raging flames!
In Combat 3 I don't need healing.
In Combat 4 I'll destroy your weapon with my next blow!
Complete Operation With 4 Stars If you pick up some enemy equipment, show it to me. Could be useful for future development.
Complete Operation With 3 Stars A victory, just as expected! That's why we need high-quality weapons.
Complete Operation With 2 Stars Please submit a damage report for each of your weapons. I will work on repairs when we get back.
Failed Operation My crafting skills are still lacking...
Assign To Station Got a melting pot here?
Poke Argh...
Trust Poke Any equipment you have in mind? I can try making it for you.
Title Screen Arknights.
Greeting Good morning, Doctor.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Chiave, Reed, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Hellagur, Nearl the Radiant Knight, Blaze, Mountain, Thorns, Astesia, Flamebringer, Ayerscarpe, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Indra, Tachanka, Swire, Lappland, Whislash, Savage, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Mousse, Conviction, Beehunter, Matoimaru, Arene, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Liskarm, Hung, Aurora, Bison, Vulcan, Nearl, Ashlock, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Projekt Red, Robin, Kafka, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, THRM-EX
Sniper Exusiai, W, Rosmontis, Schwarz, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Sesa, Executor, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Meteorite, Firewatch, April, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Jessica, Shirayuki, Vermeil, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Iris, Leizi, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Quercus, Glaucus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Roberta, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Whisperain, Honeyberry, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2