Meteor

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


4
Poetry's Holiday
                       
Trait
Ưu tiên tấn công mục tiêu trên không
Ưu tiên tấn công mục tiêu trên không
Ưu tiên tấn công mục tiêu trên không

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS Debuff
Ranged
                       
Meteor
Limited
Fukuhara Ayaka
                               
HUG
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 875 1123 1370
Sát thương 266 381 465 65
Phòng thủ vật lý 97 139 165
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 10 12 12
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).png


Potential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +23
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Ưu tiên tấn công mục tiêu bay


{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Anti-air Specialization Elite1.png Lv.1 Khi tấn công mục tiêu trên không, sát thương +20%.
Anti-air Specialization Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi tấn công mục tiêu trên không, sát thương +25% (+5%).
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Anti-air Specialization Elite2.png Lv.1 Khi tấn công mục tiêu trên không, sát thương +35%.
Anti-air Specialization Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi tấn công mục tiêu trên không, sát thương +40% (+5%).
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Armor crushing shot.png Armor-crushing Shot Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Lần tấn công tiếp theo gây 120% sát thương và -20% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 5
Level 2 Lần tấn công tiếp theo gây 125% sát thương và -20% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 5
Level 3 Lần tấn công tiếp theo gây 130% sát thương và -20% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 5
Level 4 Lần tấn công tiếp theo gây 135% sát thương và -25% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 5
Level 5 Lần tấn công tiếp theo gây 140% sát thương và -25% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 5
Level 6 Lần tấn công tiếp theo gây 145% sát thương và -25% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 5
Level 7 Lần tấn công tiếp theo gây 150% sát thương và -30% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 4
Mastery1.png Lần tấn công tiếp theo gây 160% sát thương và -31% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 4
Mastery2.png Lần tấn công tiếp theo gây 170% sát thương và -32% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 4
Mastery3.png Lần tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và -35% phòng thủ vật lý của mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 4


Armor crushing shot spread.png Armor-crushing Shot·Spread Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Gây 140% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -25% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 20
Level 2 Gây 145% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -25% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 20
Level 3 Gây 150% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -25% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 20
Level 4 Gây 155% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -30% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 19
Level 5 Gây 160% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -30% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 19
Level 6 Gây 165% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -30% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 19
Level 7 Gây 170% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -35% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 18
Mastery1.png Gây 180% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -35% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 17
Mastery2.png Gây 190% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -35% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 17
Mastery3.png Gây 200% sát thương vật lý lên tối đa 5 kẻ địch trong tầm bắn và gây -40% phòng thủ vật lý lên mục tiêu trong vòng 5 giây. 0 15


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd1.png Standardization·α Trạm Sản xuất Khi ở trong Trạm Sản xuất, +15% tốc độ sản xuất.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd1.png Standardization·α Trạm Sản xuất Khi ở trong Trạm Sản xuất, +15% tốc độ sản xuất.
Bskill dorm single1.png Empathetic Dorm Khi ở trong Dorm, tăng 0,55 tốc độ hồi phục tinh thần mỗi giờ của một operator ngẫu nhiên dưới mức tinh thần tối đa trừ bản thân (Khi xếp chồng, chỉ hiệu ứng cao nhất có tác dụng).
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon4a}}}.png | 32px]] {{{skill_name4a}}} {{{room4a}}} {{{des4a}}}
[[File:{{{skill_icon4b}}}.png | 32px]] {{{skill_name4b}}} {{{room4b}}} {{{des4b}}}


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 15000, Chip sniper small.png x 3, Oriron.png x 1, Device.png x 1
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 60000, Chip sniper large.png x 5, Oriron cluster.png x 14, Polyester.png x 12
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip sniper twin.png x 5, Oriron cluster.png x 14, Polyester.png x 12


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 2 2 → 3 Skill book 1.png x 2 Oriron shard.png x 3 3 → 4 Skill book 2.png x 3 Polyketon.png x 2
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 3 Device.png x 2 5 → 6 Skill book 2.png x 3 Loxic kohl.png x 2 6 → 7 Skill book 3.png x 4 Manganese ore.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Grindstone pentahydrate.png x 1 Loxic kohl.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Rma70 24.png x 1 Manganese ore.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Orirock concentration.png x 2 Grindstone pentahydrate.png x 3 Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Sugar lump.png x 2 Rma70 24.png x 2 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 6 Polymerization preparation.png x 2 Optimized device.png x 2 Mastery3.png Skill book 3.png x 6 Bipolar nanoflake.png x 2 Oriron block.png x 2 Mastery3.pngGallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Meteor Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Xuất sắc
Kinh nghiệm chiến đấu 6 năm Sức bền Bình thường
Nơi sinh Kazimierz Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 01/05 Kỹ năng chiến đấu Bình thường
Chủng tộc Kuranta Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 164cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}


Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Like a meteor, she crossed the sky and landed by your side.

Meteor, Sniper Operator of Rhodes Island, is always ready to draw her bow.

Meteor token.png Token
A garland made of twigs that seem to never wither. The forest of Kazimierz is asking in a low voice when its guardian will return.

Used to improve the Potential of Meteor.

Hồ sơ cá nhân
Meteor is a former forest warden from Kazimierz, an amazing archer with extensive experience in tracking and wilderness survival.

She serves as a frontline sniper for Rhodes Island concurrent with her medical treatment.

Hồ sơ y tế
Imaging tests for this Operator showed blurry outlines of internal organs with visible dark spots. Unusually high concentrations of Originium particles were present in her circulatory system, indicating infection and confirming her as Infected at this stage.

[Cell-Originium Assimilation] 5% Currently no visible symptoms.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.24u/L Minor stage of infection, currently no discernible physical effects.

Tư liệu lưu trữ 1
Meteor is an easy-going forest warden.

Time was, she and her fellow wardens protected the endless forests of Kazimierz, until she contracted Oripathy and was forced into exile. She joined Rhodes Island after several stops in between. Kind and caring, Meteor loves big get-togethers and often takes the lead herself. Despite her age, she is very reliable.

Tư liệu lưu trữ 2
Meteor doesn't care much for electronic devices.

Trying to get some gizmo to work is worse than having Oripathy to her. Naturally, coming to our island was quite a culture shock for her; more than most any other new operator. Even after all this time, she still avoids electronics.

Tư liệu lưu trữ 3
As composite bows replace the traditional kind, Meteor bucks the trend by sticking to the old ways.

It is to her a commemoration of her past, the other forest wardens who fought with her, and her life in the woods. Given her skill, she easily meets expected damage output metrics without the advantages provided by a composite bow.

Tư liệu lưu trữ 4
After leaving the forest, Meteor wandered for a long time. She went endured the hardships of the modern world and saw how much the people feared Oripathy.

None of that made her lose faith, though. She finally found Rhodes Island and requested to serve as an operator while undergoing treatment. The island couldn't turn away a talent like her.

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary I sense something familiar. Where are we?
Conversation 1 Do you feel the wind from Kazimierz?
Conversation 2 Rhodes Island is very different from the places I used to live. There's nowhere to start a campfire here... too bad. Maybe on the deck? I'd like to create a space where everyone can chat and get close to each other.
Conversation 3 This mission signup system... How does it even work? I'm really bad at electronics...
Elite Promotion Conversation 1 There's been lots of new faces at Rhodes Island. I'll gladly lend a hand to help them adjust to the environment.
Elite Promotion Conversation 2 That Kazimierzian knight... yep, that's right, I already know her. Used to be a shy bookworm. I wonder what made her change this much.
High Trust Conversation 1 Shh... look who I found! A wild Doctor appeared... gotta catch me one! Oh, did I scare you? Haha...
High Trust Conversation 2 I sometimes remember those good old days in my hometown in the forest. We had lots of different competitions every year... fun times, fun times. I wonder what my hometown is like now.
High Trust Conversation 3 I'll always have your back, Doctor.
Idle So you can fall asleep without a care, just like that? Cute.
Operator Reporting In Hello, I'm Meteor, the archer from the woods. Do you need an Operator who excels in long-distance support?
Watching Combat Tape Archery requires constant practice. No slacking off!
Elite 1 I'm very honored to receive this promotion.
Elite 2 Thank you, Doctor, for approving my skills. I'll continue to do my best to serve you.
Assign To Team Leave the long-distance assisting to me.
Assign To Team Leader I'll watch over everyone.
Operation Sortie Let's go, pals.
Operation Start Time to show them what we can do.
Select Operator 1 Awaiting your orders.
Select Operator 2 I've been waiting for a while.
Deploy 1 The wind is blowing in the right direction.
Deploy 2 I'll stay vigilant.
In Combat 1 Perfect chance!
In Combat 2 Wind!
In Combat 3 Perfect shot!
In Combat 4 Critical hit!
Complete Operation With 4 Stars No matter how difficult the trials, we'll be able to handle them as long as we work together as one.
Complete Operation With 3 Stars Perfect! You all did well.
Complete Operation With 2 Stars All injured members, please stay put, don't move. I'll be right there.
Failed Operation I'm sorry... I didn't want it to end up like this...
Assign To Station It's hard to get used to such a small room after all.
Poke Oh? Need anything?
Trust Poke Being at your side feels like basking in the spring sunshine. So warm, so comfy.
Title Screen Arknights.
Greeting Hello, Doctor.


Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Flametail, Siege, Saga, Elysium, Зима, Texas, Wild Mane, Chiave, Grani, Reed, Scavenger, Courier, Myrtle, Beanstalk, Vigna, Vanilla, Plume, Fang, Yato
Guard Pallas, Blaze, Thorns, Mountain, Hellagur, Surtr, Nearl the Radiant Knight, SilverAsh, Ch'en, Skadi, Ayerscarpe, Swire, La Pluma, Savage, Astesia, Flint, Flamebringer, Tequila, Specter, Tachanka, Broca, Lappland, Akafuyu, Bibeak, Franka, Amiya (Guard), Whislash, Sideroca, Indra, Conviction, Jackie, Matoimaru, Cutter, Estelle, Mousse, Frostleaf, Beehunter, Arene, Dobermann, Utage, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Blemishine, Hoshiguma, Nian, Mudrock, Saria, Eunectes, Croissant, Bison, Ashlock, Hung, Nearl, Asbestos, Liskarm, Blitz, Vulcan, Heavyrain, Dur-nar, Bubble, Cuora, Matterhorn, Гум, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Phantom, Weedy, Gladiia, Mizuki, Aak, Frost (Rainbow), Projekt Red, Snowsant, Cliffheart, Kirara, Kafka, Manticore, Bena, Waai Fu, Robin, FEater, Mr.Nothing, Shaw, Rope, Gravel, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Exusiai, Ch'en the Holungday, Rosmontis, W, Poca, Fartooth, Archetto, Ash, Schwarz, Executor, Aosta, GreyThroat, Blue Poison, Sesa, Andreana, Meteorite, Firewatch, Provence, Platinum, April, Toddifons, Vermeil, May, Pinecone, Ambriel, Shirayuki, Aciddrop, Meteor, Jessica, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Ceobe, Dusk, Eyjafjalla, Absinthe, Amiya, Tomimi, Leonhardt, Mint, Iris, Skyfire, Corroserum, Leizi, Purgatory, Nightmare, Beeswax, Gitano, Haze, Indigo, Greyy, Pudding, Click, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Suzuran, Skadi the Corrupting Heart, Magallan, Angelina, Glaucus, Shamare, Sora, Scene, Tsukinogi, Mayer, Pramanix, Истина, Deepcolor, Roberta, Earthspirit, Podenco, Orchid
Medic Shining, Nightingale, Kal'tsit, Ceylon, Folinic, Mulberry, Honeyberry, Whisperain, Ptilopsis, Breeze, Tuye, Silence, Warfarin, Gavial, Myrrh, Perfumer, Sussuro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2