Lappland

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Refined Horrormare
                       
Trait
Có thể tấn công tầm xa, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%
Có thể tấn công tầm xa, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%
Có thể tấn công tầm xa, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS Debuff
Melee
                       
Lappland
Limited
Imai Asami
                               
幻象黑兔
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1410 1856 2350
Sát thương 426 554 685 75
Phòng thủ vật lý 238 302 365
Kháng phép thuật 10 10 15
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 17 19 19
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,3s
Tầm tấn công Range (7).png Range (8).png Range (8).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +25
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Có thể tấn công tầm xa và mục tiêu bay, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Mental Destruction Elite1.png Lv.1 Đòn tấn công khóa kỹ năng của mục tiêu trong vòng 1 giây.
Mental Destruction Elite1.png Lv.1 Pot4.png Đòn tấn công khóa kỹ năng của mục tiêu trong vòng 2 (+1) giây.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Mental Destruction Elite2.png Lv.1 Đòn tấn công khóa kỹ năng của mục tiêu trong vòng 5 giây.
Mental Destruction Elite2.png Lv.1 Pot4.png Đòn tấn công khóa kỹ năng của mục tiêu trong vòng 6 (+1) giây.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Sundial.png Sundial Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +30%, 20% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 40
Level 2 Sát thương +33%, 20% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 40
Level 3 Sát thương +37%, 20% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 40
Level 4 Sát thương +43%, 25% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 37
Level 5 Sát thương +47%, 25% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 37
Level 6 Sát thương +50%, 25% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 37
Level 7 Sát thương +55%, 30% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 33
Mastery1.png Sát thương +60%, 33% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 32
Mastery2.png Sát thương +65%, 36% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 32
Mastery3.png Sát thương +70%, 40% cơ hội chặn sát thương vật lý. Thời lượng vô hạn. 0 30


Wolf spirit.png Wolf Spirit Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +60%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 30 15
Level 2 Sát thương +65%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 29 15
Level 3 Sát thương +70%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 28 15
Level 4 Sát thương +75%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 27 15
Level 5 Sát thương +80%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 26 15
Level 6 Sát thương +85%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 25 15
Level 7 Sát thương +90%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 24 17
Mastery1.png Sát thương +100%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 22 17
Mastery2.png Sát thương +110%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 22 17
Mastery3.png Sát thương +120%, tấn công thêm một mục tiêu, đòn tấn công chuyển sang dạng sát thương phép thuật và không bị giảm sát thương ở tầm xa. Kích hoạt tự động. 0 17 20


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill tra Lappland1.png Drunkard's Intent·α Phòng Giao dịch Khi làm việc chung với Texas trong Phòng Giao dịch, -0,1 lượng mood giảm mỗi giờ và +2 giới hạn đơn hàng.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill tra Lappland2.png Drunkard's Intent·β Phòng Giao dịch Khi làm việc chung với Texas trong Phòng Giao dịch, -0,1 lượng mood giảm mỗi giờ và +4 giới hạn đơn hàng.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip guard small.png x 4, Device.png x 3, Orirock cube.png x 4
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 3, Optimized device.png x 6, Oriron cluster.png x 10
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip guard twin.png x 3, Optimized device.png x 6, Oriron cluster.png x 10


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Sugar.png x 5 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Grindstone.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Rma70 12.png x 2 Polyester pack.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Orirock concentration.png x 3 Grindstone.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Sugar lump.png x 3 Rma70 12.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Polyester lump.png x 3 Orirock concentration.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Oriron block.png x 3 Sugar lump.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Keton colloid.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Grindstone pentahydrate.png x 4 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Lappland Thể lực Xuất sắc
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 5 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Siracusa Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 11/11 Kỹ năng chiến đấu Phi thường
Chủng tộc Lupo Khả năng đồng hóa Originium Xuất sắc
Chiều cao 162cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Amber
Hợp đồng tuyển dụng
Hãy cầu nguyện đi.Cầu nguyện rằng cô ấy sẽ nghe theo mệnh lệnh của bạn.

Operator Lappland không thể chờ đợi để tiêu diệt kẻ thù trước mặt cô ấy.

Lappland token.png Token
Một số huy chương dính máu có tên bên trên chúng. Nó đại diện cho những kẻ cầm đầu một số băng nhóm.

Dùng để tăng Potential cho Lappland.

Hồ sơ cá nhân
Danh tính thực sự của Lappland vẫn chưa được biết, lý lịch của cô là một bí ẩn. Cô đã thể hiện sức mạnh hủy diệt ấn tượng trong các cuộc tấn công chiến thuật và các nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt.

Cô ấy hiện là một operator hoạt động đặc biệt cho Rhodes Island.

Hồ sơ y tế
Các xét nghiệm của Operator này cho thấy những đường viền mờ của các cơ quan nội tạng với những đốm đen bất thường. Nồng độ cao bất thường của các hạt Originium trong vòng tuần hoàn của cô ấy, cho thấy dấu hiệu sự nhiệm bệnh và xác nhận cô ấy đã bị nhiễm bệnh ở giai đoạn này.

[Đồng hóa tế bào Originium] 13%

Operator Lappland cho thấy một lượng lớn tinh thể hình thành.

[Mật độ Originium trong máu] 0.27u/L

Cần giám sát chặt chẽ tình trạng của Operator Lappland.

Tư liệu lưu trữ 1
Chúng tôi đã rất vất vả để hiểu được tính cách của Lappland. Một số người coi cô ấy chỉ đơn giản là bị điên, mặc dù cô ấy có thể thể hiện như thế nào là lịch sự và dễ thương trong cuộc sống hàng ngày. Cô ấy tích cực tìm kiếm những người để trò chuyện, yêu thích sở thích hài hước của cô ấy, háo hức xem đối tác trò chuyện của cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta biết Lappland là một phần tử nguy hiểm, và ngay cả lúc cô ấy cư xử tốt nhất, cô ấy vẫn đáng sợ.

Lappland đã được đánh dấu để theo dõi y tế chặt chẽ do các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh Oripathy. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, Lappland có thể chắc chắn đến từ một gia đình ở Siracusa được biết đến với việc di chuyển trong một số vùng nguy hiểm nhất định, nhưng việc tìm kiếm tất cả các danh sách hoạt động và không hoạt động liên quan đến Siracusa đều thất bại trong việc liên kết Lappland với bất kỳ gia đình nào. Vì nhiều rủi ro cao liên quan đến việc thăm dò các gia đình Siracusan, cuộc điều tra đã bị chấm dứt.

Tư liệu lưu trữ 2
Các triệu chứng Oripathy của Lappland vượt ra ngoài khả năng vật lí để gây ra những nỗi ám ảnh bất thường đối với một mục tiêu nhất định của cô ấy, thậm chí thúc đẩy cô ấy bạo lực quá mức.

Mặc dù Rhodes Island đã cố gắng kiểm soát hành vi của cô ấy ở một mức độ nào đó trong khi triển khai, cô ấy vẫn ít nhiều làm bất cứ điều gì cô ấy muốn trong trận chiến, đây là một vấn đề đối với các hoạt động phối hợp với đồng đội của cô ấy. Các triệu chứng khá độc đáo của Lappland dường như giúp tăng cường khả năng chiến đấu của cô - điều rất hiếm trong nhóm Infected. Vũ khí của cô, một thanh kiếm kiểu phương đông được thiết kế đặc biệt, bổ sung cho Arts của cô. Cô ấy dường như sử dụng sức mạnh Originium của mình mà không được đào tạo, chỉ thông qua tài năng thô sơ của mình. Mặc dù sức mạnh của Lappland suy giảm nhanh chóng khi được giải phóng, nhưng phong cách chiến đấu dối trá và khả năng tấn công bùng nổ đã cho phép cô nắm được điểm yếu của mình. Hơn nữa, khả năng phân biệt điểm yếu kỳ lạ của Lappland vô hiệu hóa hầu như bất kỳ lợi thế nào mà đối thủ có sức mạnh Originium hoặc khả năng đặc biệt khác có thể có. Cô ấy có thể đánh trả hoàn toàn các cuộc tấn công của kẻ thù chỉ sau một vài giây quan sát.

Tư liệu lưu trữ 3
Dựa trên các báo cáo rải rác và tài khoản nhân chứng, Operator Lappland có mối liên hệ cá nhân chặt chẽ với nhân viên Penguin Logistics - Texas, một liên lạc viên từ công ty đến Rhodes Island. Về phần mình, Texas đã nỗ lực phối hợp để tránh tiếp xúc với Lappland. Tuy nhiên, trong tình huống họ buộc phải làm việc cùng nhau, Lappland không cố gắng để chống lại Texas. Trên thực tế, cô ấy dường như đang tận hưởng một mức độ vui thích nào đó ở Texas khi chơi một trò chơi khó để có được, như nó đã từng xảy ra.

Lappland đối xử thân thiện với các nhân viên PL khác, nhưng họ không cảm thấy ấm áp với cô ấy, và các cuộc gặp của họ luôn khá khó xử (mặc dù may mắn là nó rất hiếm). Lappland cố gắng kết thân với những Operator Rhodes Island khác, miễn là không ai cản đường cô ấy.

[Classified Log]

Tất cả các Operator Lupus luôn thể hiện một phản ứng thận trọng trước sự hiện diện của Operator Projekt Red, với Operator Lappland thể hiện luồng khí đáng sợ và thù hận mãnh liệt nhất, khó kiểm soát nhất, cũng như sự hưng phấn không thể giải thích được. Cho đến khi một giải pháp được đưa ra để giảm bớt căng thẳng, bạn nên giữ hai người cách xa nhau.

Tư liệu lưu trữ 4
[Classified Log]

Nhận xét được truy cập từ một nguồn đã phân loại khác:

Trong tương lai, bạn có thể muốn suy nghĩ kỹ về cách bạn xử lý Lappland. Cô ấy là một con sói đơn độc (Lưu ý: đây là tiếng lóng của Lupus để chỉ một Lupus bị tẩy chay khỏi cộng đồng), một người đã bị tổn thương. một người đã bị tổn thương. Cô ấy đã mất gia đình của mình và sẽ không bao giờ thực sự là một phần của một gia đình nào khác.

Bạn không cần biết điều gì đã giữ cô ấy sống đến giờ, và bạn có thể cố để chữa lành những vết thương cho cô ta, nhưng hãy nhớ: Sự điên loạn không thể cứu chữa.

Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ cô ta không thể để lặp lại.

Nếu bạn vẫn quyết định giữ cô ấy ở lại, cuối cùng bạn sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn... Có lẽ bạn vẫn chưa sẵn sàng tinh thần để chiến đấu với cô ấy.

Vì vậy, xin hãy lắng nghe lời khuyên của tôi một lần nữa: Vì lợi ích của bạn và lợi ích của những người bạn quan tâm, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Này, Doctor. Hy vọng ngài không phiền nếu tôi mang vũ khí vào trong. Tôi sẽ ngồi ngay đây.
Conversation 1 Ai đó muốn làm tổn thương ngài, hả? Sau đó, hãy suy nghĩ thật lâu và thật kỹ về người mà ngài có thể đã sai lầm trong quá khứ.
Conversation 2 Nếu ai đó muốn trả thù ngài, đừng ngần ngại, hãy ra tay với bọn chúng. Một khi ngài quyết định cầm vũ khí lên, ngài không cần lý do để giết.
Conversation 3 Đã được một thời gian rồi... Tôi thấy rằng Texas đã tìm được một vài người bạn. Ha... thật tốt, tôi muốn làm quen với họ.
Elite Promotion Conversation 1 Ngài nghĩ tôi là sát thủ hả? Thật tốt. Ngài có thể xem tôi như bất cứ điều gì ngài muốn. Tôi có thể trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì, giết bất cứ ai bất cứ lúc nào, miễn là tôi muốn!
Elite Promotion Conversation 2 Tôi yêu sức mạnh, Doctor. Và bạn đã đề nghị cho tôi một vị trí mà ở đó tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình cho chính trái tim này... thật tuyệt. Đối với tôi, nguồn vui duy nhất còn lại trong thế giới điên rồ này là sử dụng sức mạnh của mình để chinh phục tất cả.
High Trust Conversation 1 Texas? Ha, cô ấy sợ tôi, nhưng tôi thực sự không định làm gì cô ấy, ngoại trừ việc cố gắng lấy lại Texas của trước kia... thay vì phiên bản hèn nhát hiện tại của cô ấy.
High Trust Conversation 2 Red ở đó à... trời ơi... Doctor, tôi không muốn lại gần cô ấy nữa! Nếu chúng tôi đánh nhau, tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi có cảm giác này... cảm giác này... hự, tại sao tôi lại thèm được đánh nhau với cô ấy đến vậy?
High Trust Conversation 3 Doctor muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Texas và tôi? Ha, đó là... một chủ đề khó thực sự. Ngài sẽ tìm ra sự thật vào một ngày nào đó, nhưng không phải từ tôi.
Idle Ngủ ngon... hãy tận hưởng những giấc mơ ngọt ngào của ngài khi ngài vẫn còn có thể.
Operator Reporting In Những thế lực xấu xa man rợ cản đường công lý. Chủ nhân, hướng dẫn kẻ yếu trên con đường của họ dưới danh nghĩa trả thù và lòng căm hận!
Watching Combat Tape Ngài thích cách sức mạnh của tôi tiếp tục phát triển, phải không?
Elite 1 Ha! Rất tốt. Tôi thích ngài tin tưởng tôi nhiều như thế nào. Không thể nói điều tương tự với Texas, đúng không?
Elite 2 Đúng vậy, đúng vậy! Giải phóng thêm sức mạnh! Ngài có thể!
Assign To Team Để Texas trở thành người dẫn đầu!
Assign To Team Leader Đưa Texas vào đội hình của tôi!
Operation Sortie Ha, mọi người... Tôi thậm chí không nhớ mặt các bạn. Dù sao, chúng ta nên bắt đầu, huh?
Operation Start Ngươi là đối thủ của bọn tôi? Vậy thì hãy làm tốt nhất công việc của ngươi, nếu không ta sẽ rấtttttt chán đó.
Select Operator 1 Cho ta xem ngươi có những gì.
Select Operator 2 Kế hoạch của ngài là gì?
Deploy 1 Vị trí đẹp
Deploy 2 Haha!
In Combat 1 Cố lên, chỉ một chút nữa thôi là ngươi sẽ có thể đánh bại ta!
In Combat 2 Ngươi có thể làm được không?
In Combat 3 Hãy thử chống lại ta!
In Combat 4 Nhiều hơn nữa! Chỉ cần thêm một chút thôi!
Complete Operation With 4 Stars Hết rồi à? Meh, thật nhàm chán.
Complete Operation With 3 Stars Hahaha, đó là những gì tôi gọi là lát cắt. Ngài nghĩ sao?
Complete Operation With 2 Stars Chà, đoán là tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho một vài tên trong số chúng trốn thoát.
Failed Operation Tuyệt vời! Bây giờ mong muốn chà đạp bọn chúng của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn!
Assign To Station Hả? Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy một cái bóng màu đỏ lóe lên.
Poke Ha.
Trust Poke Càng biết nhiều về ngài, tôi càng hiểu rõ về Texas. Thật tuyệt vời.
Title Screen Arknights.
Greeting Ha. Chào ngài, Doctor.

Trong Story[edit]

Phụ[edit]

Code of Brawl

Lappland xuất hiện ở Long Môn và giải quyết nốt Gabino và Capone. (CB-EX2)

Linh Tinh[edit]

  • Lappland được lấy tên từ Lapland, Phần Lan.
  • Lappland được lấy nguyên mẫu từ Sói Newfoundland, một loài sói đã tuyệt chủng.
    • Lappland và Texas đều được lấy nguyên mẫu từ 2 loài sói đã tuyệt chủng.
    • Được thấy trên thắt lưng của cô trong art E2 có số "1911", năm loài sói Newfoundland tuyệt chủng.
    • 2 con sói được tạo bằng Originium trong art E2 trông giống loài sói này.
  • Như gameplay, Originium Art của Lappland là vô hiệu hóa Originium Arts.

Điều hướng
Vanguard Saileach, Siege, Flametail, Saga, Bagpipe, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Tachanka, Swire, Indra, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Cutter, Utage, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, THRM-EX
Sniper W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Lunacub, Blue Poison, Pinecone, May, Meteor, Aciddrop, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ebenholz, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Roberta, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2