Kroos the Keen Glint

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Trait

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS
Ranged
                       
Kroos the Keen Glint
Limited
Azusa Tadokoro
                               
下野宏铭
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   


Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 971 1246 1520
Sát thương 283 411 502 75
Phòng thủ vật lý 103 148 176
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 80s
Cost triển khai 13 15 15
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -10s
Pot3.png Cost triển khai -1
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Bullseye Elite1.png Lv.1 Khi tấn công, có 10% tỉ lệ gây 150% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 0,2 giây.
Bullseye Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi tấn công, có 10% tỉ lệ gây 160% (+10%) sát thương và gây choáng mục tiêu trong 0,2 giây.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Bullseye Elite2.png Lv.1 Khi tấn công, có 20% tỉ lệ gây 150% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 0,2 giây.
Bullseye Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi tấn công, có 10% tỉ lệ gây 160% (+10%) sát thương và gây choáng mục tiêu trong 0,2 giây.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

无痕.png Traceless Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +10%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 3 20 11
Level 2 Sát thương +13%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 3 20 11
Level 3 Sát thương +16%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 3 20 11
Level 4 Sát thương +20%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 5 17 12
Level 5 Sát thương +23%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 5 17 12
Level 6 Sát thương +26%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 5 17 12
Level 7 Sát thương +30%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 7 15 13
Mastery1.png Sát thương +33%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 8 15 14
Mastery2.png Sát thương +36%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 9 15 14
Mastery3.png Sát thương +40%, đòn tấn công gây 2 lần sát thương, bật hiệu ứng Camouflage. 10 15 15


封喉.png Silencer Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Giảm nhẹ (-0,15) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 10 50 22
Level 2 Giảm nhẹ (-0,15) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 11 49 22
Level 3 Giảm nhẹ (-0,15) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 12 48 22
Level 4 Giảm nhẹ (-0,22) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 15 45 24
Level 5 Giảm nhẹ (-0,22) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 16 44 24
Level 6 Giảm nhẹ (-0,22) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 17 43 24
Level 7 Giảm (-0,3) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 40 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 20 40 26
Mastery1.png Giảm (-0,3) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 36 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 20 40 28
Mastery2.png Giảm (-0,3) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 32 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 25 40 28
Mastery3.png Giảm mạnh (-0,375) quãng nghỉ giữa 2 đòn tấn công, đòn tấn công gây sát thương 2 lần. Sau khi gây đủ 32 lần sát thương, đòn tấn công gây sát thương 4 lần đến khi kỹ năng kết thúc. 25 35 30


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl sp.png SP Personnel Trạm Chỉ huy Khi ở trong Trạm Chỉ huy, cho mỗi SP (Alter) operator cùng phòng, -0,05 mood giảm mỗi giờ của tất cả operator cùng phòng.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl sp.png SP Personnel Trạm Chỉ huy Khi ở trong Trạm Chỉ huy, cho mỗi SP (Alter) operator cùng phòng, -0,05 mood giảm mỗi giờ của tất cả operator cùng phòng.
Bskill train fastshot.png Combat Techniques: Marksman Phòng Tập luyện Khi ở trong Phòng Tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả Sniper. Nếu operator thuộc trait Rapid Fire, tăng thêm 45% tốc độ học kỹ năng.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip sniper small.png x 4, Polyester.png x 5, Polyketon.png x 2
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip sniper large.png x 3, Crystal circuit.png x 7, Oriron cluster.png x 10
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip sniper twin.png x 3, Crystal circuit.png x 7, Oriron cluster.png x 10


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Diketon.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Device.png x 2
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 8 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Integrated device.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Loxic kohl.png x 3 Aketon.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Silicic alloy block.png x 3 Rma70 12.png x 3 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Oriron block.png x 3 Semi natural solvent.png x 1 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Crystal circuit.png x 3 Fined synthetic resin.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Cutting stock solution.png x 3 Optimized device.png x 4 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Optimized device.png x 3 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Oriron block.png x 4 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Kroos Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu Không công khai Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Rim Billiton Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 22/11 Kỹ năng chiến đấu Tốt
Chủng tộc Cautus Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 161cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Lumi Aeth
Hợp đồng tuyển dụng
Kroos, "Ánh quang lạnh lẽo", Cán viên Xạ thủ của Rhodes Island, không bao giờ để kẻ địch chạy khỏi tầm mắt.

Tập trung tinh thần, luôn luôn ngắm chuẩn.

50px Token
Một mũi tên gắn giác hút, ở đuôi buộc một chiếc chuông. Chỉ cần báo tên và đảm bảo mục tiêu có thể bị bắn ở Rhodes Island, cô ấy nhất định sẽ ghim mũi tên này lên người đó.

Dùng để tăng Potential cho Kroos the Keen Glint.

Hồ sơ cá nhân
Sau một thời gian dài rèn luyện và mài giũa kỹ năng, Kroos đã thuận lợi trở thành cán viên chính thức, chủ yếu tham gia các nhiệm vụ thực địa. Nhờ sự chỉ dẫn từ các giáo quan của Rhodes Island cũng như quá trình cọ xát bằng thực chiến, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự thân ngộ ra những điều tâm đắc, hình thành quan điểm riêng về xạ kích và ẩn nấp.
Hồ sơ y tế
Kiểm tra y tế cho thấy các đường nét không rõ ràng của nội tạng, có sự xuất hiện của các bóng đen bất thường. Hạt Originium được phát hiện trong hệ tuần hoàn. Có thể xác nhận cán viên này đã bị nhiễm Oripathy.


[Tỉ lệ dung hợp tế bào và Originium] 10%

Triệu chứng của bệnh vẫn chưa thể hiện rõ bên ngoài cơ thể. Đây là tín hiệu khả quan.


[Mật độ kết tinh Originium trong máu] 0.25u/L

Bệnh có dấu hiệu tiến triển do đối tượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa, yêu cầu chú ý thật kỹ.

Tư liệu lưu trữ 1
Đã nhiều năm trôi qua. Kroos lớn lên như thế nào, mọi người đều thấy được. Cao hơn? Dĩ nhiên. Tóc dài hơn? Quả thực. Sở thích thay đổi? Miễn bàn cãi, nhìn trang phục hiện tại là hiểu. Ngoài vài điểm như vậy, Kroos vẫn là Kroos mà chúng ta quen thuộc, vẫn thích chơi bời, thích đùa giỡn, thích làm biếng. Cơ mà, lỡ như bạn có thấy Kroos ngủ gật ở một góc tường, hãy thử nhìn kỹ hơn một chút, để xem liệu cô ấy có thật sự không chút gì phòng bị hay không. Nếu là hồi trước, chắc chắn cô ấy sẽ uể oải chào bạn một tiếng khi bị đánh thức. Còn bây giờ? Cứ bước thêm một bước nữa đi, bạn sẽ sập bẫy ngay lập tức. Cô ấy sẽ cứu bạn ra, nói đó chỉ là một trò đùa nhỏ bằng giọng điệu hệt như trước kia. Nhưng hãy để ý cái cách cô ấy dọn bẫy hết sức thành thạo, rồi cả cây nỏ được chỉnh sửa đặc biệt nhằm gắn thêm lưỡi lê, có một chuyện bạn hẳn phải ý thức được.

Kroos đã không còn là cán viên dự bị.

Tư liệu lưu trữ 2
Trích đoạn từ Ghi chép gài bẫy của Kroos: "Trò vặt"


"Trận đồ báo thức"

Mình từng bị đám Fang gọi dậy bằng cái trò này, bây giờ rốt cuộc cũng tới lượt mình gài người khác! Một người đang gà gật, tự dưng phát hiện xung quanh có cả đống đồng hồ báo thức, không biết sẽ phản ứng như thế nào ha~

Ghi chú: Không nên áp dụng với người sắp chìm vào giấc ngủ hoặc đã ngủ say, họ sẽ nổi điên đó.

......

Những người phải duy trì trạng thái chiến đấu quá lâu đều rất nhạy cảm với âm thanh, tức là tự bản thân họ đã trở thành một phần của cái bẫy. Khi gặp phải một loạt tiếng chuông reo, thính giác của kẻ địch sẽ bị tê liệt.

Cũng có thể dùng để cảnh báo đồng đội là kẻ địch đã đến.

Nếu dùng đồng hồ báo thức, hiệu quả thực tế không cao so với lượng tiêu hao. Nên dựa theo hoàn cảnh chiến trường mà thay đổi cho phù hợp.


"Dây cảnh giới trong suốt"

Một cuộn băng keo trong có thể bày ra đủ trò luôn. Kinh điển nhất thì chắc chắn là dán cả mớ lên cửa rồi gọi bạn bè đến. Nhìn họ dính keo hay vấp té vẫn buồn cười lắm!

Ghi chú: Chọn mục tiêu cẩn thận, để ý cảm xúc của đối phương. Nếu họ không vui, phải lập tức xin lỗi.

......

Ban đầu vốn là dùng dây thừng chiến thuật, nhưng với loại dây chuyên dụng được phát triển gần đây, khả năng ngụy trang, trọng lượng và giá thành đều cho thấy ưu điểm vượt trội. Theo kiểm nghiệm thực tế, loại dây mảnh trong suốt này hoàn toàn đạt được hiệu quả như mong đợi, kể cả khi kết hợp với những loại bẫy khác. Bản thân nó cũng có khả năng gây sát thương ở một mức độ nhất định nhờ chất liệu đặc biệt, lại có thể bện thành dây thừng chiến thuật trong trường hợp khẩn cấp. Vì tính đa dụng của nó, nên đề nghị Ban Hậu cần cấp thêm một cuộn ở nhiệm vụ kế tiếp.


"Bánh rỗng ruột"

Trò này muốn làm có hơi phiền, nhưng vui cực. Cắt bánh, khoét ruột, nhét thứ khác vào, lấp lại như cũ. Sau đó chỉ cần ngồi hóng mọi người ăn bánh và phát hiện "đồ ngon" thui~

Ghi chú: Răng của vài người không được tốt lắm, đừng nhét thứ gì cứng quá.

......

Trên chiến trường, kỹ thuật này không chỉ giới hạn ở đồ ăn. Chai lọ, tủ két, hàng tiếp tế... rất nhiều đồ vật có thể tạo ra cơ hội chống lại kẻ địch miễn là ta chịu động não.


"Mình"

Hồi trước, mọi người rất thích xuất hiện bất thình lình bên cạnh để dọa mình, vậy nên mình mới nghĩ, nếu chính mình trở thành điểm thu hút sự chú ý, chẳng phải sẽ càng khiến họ khó phát hiện những trò đùa nhỏ ẩn trong góc khuất hay sao?

Ghi chú: Bởi vì mọi người sẽ tập trung nhìn mình khi họ chuẩn bị ra tay, tốt nhất là mình không nên động đậy.

......

Kẻ địch muốn thấy gì nhất? Dĩ nhiên là mình rồi. Mình bị thương nè, mình đã chết nè, họ muốn thấy lắm. Giáo quan từng nói: "Không có ai mãi là thợ săn." Sẽ có một ngày, tay xạ thủ lại trở thành con mồi trong mắt kẻ khác. Vậy thì tại sao không lấy bản thân làm mồi nhử và tặng cho họ một "bất ngờ" chứ? Không có ai mãi là thợ săn, nhưng có thợ săn ngụy trang thành con mồi đó.

Tư liệu lưu trữ 3
Sau khi vượt qua kỳ sát hạch để trở thành cán viên chính thức, Kroos đã đủ tư cách một mình giải quyết ủy thác. Cô rất tỉ mỉ và nghiêm túc, có thể xử lý mâu thuẫn rất tốt, giao tiếp với chủ thuê vô cùng trôi chảy, về cơ bản chưa từng vi phạm hợp đồng hay để nhiệm vụ thất bại. Khi tham gia cùng các cán viên thực địa khác, cô tuân thủ lịch trình hết sức nghiêm chỉnh, cũng không ngại nêu ý kiến nhằm đảm bảo kết quả sẽ thành công mỹ mãn. Nếu không có việc phải ra ngoài, cô đóng vai trò hỗ trợ cho các giáo quan, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với các cán viên dự bị; có lúc cô lại tham gia một vài chuyến trinh sát, hoặc là tập luyện cho cho các nhiệm vụ đơn độc, chỉ để giữ bản thân bận rộn. Kroos của hiện tại là một Kroos vui vẻ, hài hước nhưng kỷ luật; cô đã bỏ những thói quen xấu, không ngừng nỗ lực để cải thiện bản thân. Bạn vốn biết Kroos là một người đáng tin cậy, nhưng giờ đây, bạn có thể yên tâm giao phó hầu hết nhiệm vụ cho cô ấy, bởi vì bạn hiểu, cô ấy tuyệt đối sẽ không phụ lòng bạn tin tưởng.

Đây chính là sự thật.

Tư liệu lưu trữ 4
Đã bao lâu rồi Kroos không nghỉ ngơi?

Còn tùy bạn định nghĩa thế nào là "nghỉ". Nếu là nhắm mắt và ngủ, Kroos vẫn không khác gì trước đây. Nhưng nếu là buông bỏ gánh nặng và đánh một giấc vô ưu vô lo thì sao?

Vậy thì Kroos đã lâu lắm rồi không nghỉ.

Bởi vì cô đã phạm sai lầm.

Hoặc nên nói là, cô nghĩ mình đã phạm sai lầm

Hồi mà Đội Dự bị A1 vẫn còn hoạt động cùng nhau, họ có một nhiệm vụ ở Rim Billiton. Khoảnh khắc mũi tên ấy đâm xuyên qua cơ thể người đồng đội, cũng là lúc nó để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim Kroos.

Nếu cô không căng thẳng, nếu cô không bắn trượt, nếu cô quan sát kỹ hơn, hẳn đã không có chuyện gì xảy ra.

Cô tự nhủ những lời đó.

Hết lần này đến lần khác.

Chiến trường không ngừng thay đổi, cô đã cố gắng hết sức. Mọi người đều nói với Kroos như thế.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết sẹo, Kroos lại không thể tha thứ cho bản thân.

Cô nên làm tốt hơn.

Cô phải làm tốt hơn.

......

Từ đó về sau, Kroos chỉ còn những giấc ngủ nông.

Từng tác động nhỏ, từng mảnh tạp âm, cô đều không muốn để lỡ.

Cô sợ.

Sợ rằng bản thân sẽ lại sơ suất, lại đẩy đồng đội vào nguy hiểm.

Kể cả ở Rhodes Island, cô đã không còn yên giấc từ lâu.

Phần thưởng quý giá nhất đối với cô từng là một giấc ngủ say không bao giờ tỉnh. Giờ đây, ngoài chút thời gian chợp mắt trên một băng ghế, cô chẳng còn mong muốn gì hơn.

Đây là thứ chỉ thuộc về riêng cô.

Trưởng thành luôn có cái giá của nó.

Hồ sơ thăng cấp
Công xưởng Rhodes Island: Ghi chép chỉnh sửa vũ khí

Cán viên ủy thác: Kroos

Vũ khí ủy thác: Nỏ tiêu chuẩn Rhodes Island


Chỉnh sửa 1

Nội dung: Điều chỉnh cá nhân hóa

Kết quả: Thêm họa tiết trang trí nhiều màu sắc

Lý do: Sở thích cá nhân của cán viên


Chỉnh sửa 2

Nội dung: Bộ phận ngắm

Kết quả: Bỏ ống ngắm, thay bằng thước ngắm

Lý do: Thói quen cá nhân của cán viên, có lẽ ống ngắm đã gây cản trở tầm nhìn


Chỉnh sửa 3

Nội dung: Điều chỉnh cá nhân hóa

Kết quả: Bỏ họa tiết trang trí, thêm họa tiết mới lên thân nỏ, sử dụng chất liệu có hệ số ma sát lớn hơn theo yêu cầu của cán viên

Lý do: Có lẽ sở thích cá nhân của cán viên đã thay đổi


Chỉnh sửa 4

Nội dung: Tổng thể

Kết quả: Sử dụng vật liệu mới nhất để gia cố độ bền tổng thể, cải tiến phương thức nạp tên, tăng cường hiệu suất bắn liên tiếp

Lý do: Cán viên yêu cầu điều chỉnh dựa theo các nhiệm vụ gần đây và những thay đổi trong cách thức sử dụng vũ khí


Chỉnh sửa 5

Nội dung: Bộ phận phụ dưới thân nỏ

Kết quả: Lắp thêm lưỡi lê

Lý do: Không rõ, có lẽ cán viên cần khả năng cận chiến trong tình huống nguy cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary JP Voice Những tài liệu này đâu cần sắp xếp đâu ha? Vậy chúng ta nằm nghỉ một lát đi. Cơ thể cần được nghỉ ngơi, ít nhất cũng có thể loại bỏ quầng thâm mắt đó.
CN Voice
Conversation 1 JP Voice Lần này đến Yan làm nhiệm vụ, em thu được quá trời thông tin hữu ích luôn, báo cáo cũng đã nộp... Thôi nha Doctor, em đâu còn là cán viên dự bị nữa, sao có thể lười biếng viết một cái báo cáo không đầu không đuôi được chứ.
CN Voice
Conversation 2 JP Voice Táo thì nên ăn trực tiếp hoặc đem nướng bánh rồi chia cho mọi người, chứ để làm bia tập bắn thì phí quá. Nếu chỉ là muốn cắt đôi quả táo, chẳng thà vô bếp lấy dao còn hơn.
CN Voice
Conversation 3 JP Voice Em có nhiều trò vặt để thân thiết với bạn bè hơn đó. Nào là trận đồ báo thức, dây trong suốt, rồi cả bánh rỗng ruột... thực tế đều triển được hết. Doctor, có trò nào ngài muốn học không?
CN Voice
Elite Promotion Conversation 1 JP Voice Em còn thức đó, Doctor. Bây giờ không giống hồi trước, em muốn ngủ cũng không dễ đâu... Ngài cần em làm gì sao? Nhiệm vụ thực địa? Hay là hướng dẫn cán viên dự bị?
CN Voice
Elite Promotion Conversation 2 JP Voice Bất ngờ luôn đến quá nhanh, nhanh hơn cả mũi tên xẹt qua bên người, mà em thì luôn không kịp phản ứng, chỉ đành trơ mắt nhìn bất ngờ xảy ra... Giá mà em giống như Doctor, dự đoán được vài chuyện thì tốt. Ít nhất, nếu là chuẩn bị trước, em có thể tự tin không có sai sót.
CN Voice
High Trust Conversation 1 JP Voice Doctor, đừng có rón rén sau lưng em nữa. Dĩ nhiên em biết lúc nào ngài đến, nhưng lỡ đâu ngài nấp kỹ quá, phản xạ của em có khi sẽ dọa ngài đó.
CN Voice
High Trust Conversation 2 JP Voice Lần đó ở Rim Billiton là một trận ác chiến, nhưng cũng nhờ thế mà mọi người đều có thể trưởng thành. Đáng tiếc... Haaa... Nếu không phải trả giá, chẳng phải tốt hơn sao...
CN Voice
High Trust Conversation 3 JP Voice Chẳng có nơi nào cho ta mãi chạy trốn, chẳng giấc mơ nào để ta mãi ngủ say. Tình hình tồi tệ ngay trước mắt, chỉ còn cách dốc toàn lực mà đánh liều thôi. Dù sau đó có bệnh tật ốm đau, ít nhất cả đời này không có gì phải hối tiếc.
CN Voice
Idle JP Voice Có cơ hội để ngủ thật sự là chuyện đáng mừng.
CN Voice
Operator Reporting In JP Voice Hái-hai~ Doctor, em về rồi nè. Gần đây không xảy ra chuyện gì khó khăn chứ? Aha, vậy thì tốt. Thôi em đi nghỉ trước đây. Nếu có mục tiêu cần xử lý, nhớ kêu em một tiếng nha.
CN Voice
Watching Combat Tape JP Voice Thói quen chiến đấu của vài người vẫn y như trước, thật tốt quá.
CN Voice
Elite 1 JP Voice Vinh dự này, em đã nhận không ít. Nhưng mỗi lần được Doctor trao cho, em đều rất vui.
CN Voice
Elite 2 JP Voice Sau khi giương nỏ lên và ngắm bắn, trong tầm mắt chỉ còn lại thước ngắm và mục tiêu. Ấy vậy mà trước khi bóp cò, vẫn cần phải suy nghĩ nhiều lắm... Chắc chắn, em sẽ không cho phép mình sơ suất.
CN Voice
Assign To Team JP Voice Chào mọi người, em tới đây để làm biếng nè~
CN Voice
Assign To Team Leader JP Voice Để em phân chia nhiệm vụ nào.
CN Voice
Operation Sortie JP Voice Xuất phát thôi, đừng quên ẩn nấp đó nha.
CN Voice
Operation Start JP Voice Thoải mái đi, mục tiêu không khó đối phó vậy đâu.
CN Voice
Select Operator 1 JP Voice Vâng, em chuẩn bị xong rồi.
CN Voice
Select Operator 2 JP Voice Úi, đến lượt em rồi sao?
CN Voice
Deploy 1 JP Voice Suỵt, đừng làm ồn mà.
CN Voice
Deploy 2 JP Voice Sẵn sàng cảnh giới.
CN Voice
In Combat 1 JP Voice Muốn đi đâu thế?
CN Voice
In Combat 2 JP Voice Ta ở đây nè.
CN Voice
In Combat 3 JP Voice Ở yên đó đi.
CN Voice
In Combat 4 JP Voice Bái-bai~
CN Voice
Complete Operation With 4 Stars JP Voice Tốt quá rồi ha. Doctor nghỉ ngơi trước đi, để em canh gác cho.
CN Voice
Complete Operation With 3 Stars JP Voice Muốn có kết quả như ý, cũng nên vất vả thêm một chút.
CN Voice
Complete Operation With 2 Stars JP Voice Uy hiếp không lớn lắm, có cần em đuổi theo không?
CN Voice
Failed Operation JP Voice Tuần tự rút lui, đừng để đội hình bị rối!
CN Voice
Assign To Station JP Voice Trong này ổn nha, làm chỗ ngủ được phết.
CN Voice
Poke JP Voice Humu-humu.
CN Voice
Trust Poke JP Voice Ngài ở lại chút đi, tụi bạn em chuẩn bị nhận một bất ngờ đó.
CN Voice
Title Screen JP Voice Arknights.
CN Voice
Greeting JP Voice Haaa... Chào buổi sáng~
CN Voice


Điều hướng
Vanguard Saga, Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vigna, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Weedy, Gladiia, FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, Rope, THRM-EX
Sniper Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Kal'tsit, Nightingale, Lumen, Shining, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Hibiscus, Ansel, Lancet-2