Goldenglow

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


6
Trait
Điều khiển một đơn vị bay gây sát thương phép thuật. Sát thương của đơn vị bay tăng lên khi tấn công cùng mục tiêu với người điều khiển (tối đa 110% sát thương của operator)
Điều khiển một đơn vị bay gây sát thương phép thuật. Sát thương của đơn vị bay tăng lên khi tấn công cùng mục tiêu với người điều khiển (tối đa 110% sát thương của operator)
Điều khiển một đơn vị bay gây sát thương phép thuật. Sát thương của đơn vị bay tăng lên khi tấn công cùng mục tiêu với người điều khiển (tối đa 110% sát thương của operator)

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS
Ranged
                       
Goldenglow
Limited
Sakura Ayane
                               
Namie
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   


Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 865 1124 1480
Sát thương 153 278 331 60
Phòng thủ vật lý 50 105 125
Kháng phép thuật 10 15 20
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 20 22 22
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,3s
Tầm tấn công Range (10).png Range (11).png Range (11).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Tăng hiệu quả Talent thứ 1
Pot3.png Sát thương +25
Pot4.png Cost triển khai -1
Pot5.png Tăng hiệu quả Talent thứ 2

Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Beacon's Wrath Elite1.png Lv.1 Khi kỹ năng kích hoạt, Đơn vị bay có 10% tự hủy khi tấn công (trở về vị trí operator), gây 200% sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi nhỏ.
Beacon's Wrath Elite1.png Lv.1 Pot2.png Khi kỹ năng kích hoạt, Đơn vị bay có 10% tự hủy khi tấn công (trở về vị trí operator), gây 215% (+15%) sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi nhỏ.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Beacon's Wrath Elite2.png Lv.1 Khi kỹ năng kích hoạt, Đơn vị bay có 10% tự hủy khi tấn công (trở về vị trí operator), gây 300% sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi nhỏ.
Beacon's Wrath Elite2.png Lv.1 Pot2.png Khi kỹ năng kích hoạt, Đơn vị bay có 10% tự hủy khi tấn công (trở về vị trí operator), gây 315% (+15%) sát thương phép thuật lên kẻ địch trong phạm vi nhỏ.
Precision Redirection Elite2.png Lv.1 Bản thân và Đơn vị bay bỏ qua 15 điểm kháng phép thuật khi tấn công.
Precision Redirection Elite2.png Lv.1 Pot5.png Bản thân và Đơn vị bay bỏ qua 15 điểm kháng phép thuật khi tấn công.


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

64px Scattering Sparks Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +20%, tốc độ tấn công +20. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 10 45 25
Level 2 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +22%, tốc độ tấn công +23. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 10 45 25
Level 3 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +24%, tốc độ tấn công +26. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 10 45 25
Level 4 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +26%, tốc độ tấn công +29. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 15 40 25
Level 5 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +28%, tốc độ tấn công +32. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 15 40 25
Level 6 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +30%, tốc độ tấn công +35. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 15 40 25
Level 7 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +32%, tốc độ tấn công +38. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 15 35 25
Mastery1.png Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +34%, tốc độ tấn công +42. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 20 35 25
Mastery2.png Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +36%, tốc độ tấn công +46. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 20 35 25
Mastery3.png Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Sát thương +40%, tốc độ tấn công +50. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 20 35 25


Mở/đóng bảng:
64px Surging Current Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +20%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 80


Level 2 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +24%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 80
Level 3 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +28%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 80
Level 4 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +32%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 75
Level 5 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +36%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 75
Level 6 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +40%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 75
Level 7 Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +45%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 70
Mastery1.png Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +50%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 70
Mastery2.png Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +55%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 70
Mastery3.png Đơn vị bay +1, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công, sát thương +60%. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ hoặc Đơn vị bay tự hủy. Thời lượng vô hạn. 0 70
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])
64px Crystalline Shine Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +25%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 5 50 30
Level 2 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +30%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 5 50 30
Level 3 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +35%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 5 50 30
Level 4 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +40%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 10 45 30
Level 5 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +45%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 10 45 30
Level 6 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +50%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 10 45 30
Level 7 Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +55%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 15 40 30
Mastery1.png Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +60%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 15 35 30
Mastery2.png Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +70%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 17 35 30
Mastery3.png Ngưng tấn công địch. Đơn vị bay +2, thả Đơn vị bay để tấn công mục tiêu. Mở rộng tầm tấn công lên toàn bản đồ, sát thương +80%. Đơn vị bay áp hiệu ứng Slow lên mục tiêu trong vòng 0,5 giây. Đơn vị bay sẽ quay về nếu mục tiêu bị hạ, Đơn vị bay tự hủy hoặc kỹ năng kết thúc. 17 35 30


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill pow spd1.png Electromagnetic Charging·α Trạm Năng lượng Khi ở trong Trạm Năng lượng, +10% tốc độ hồi phục drone mỗi giờ.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill pow spd3.png Discharge Trạm Năng lượng Khi ở trong Trạm Năng lượng, +20% tốc độ hồi phục drone mỗi giờ.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip caster small.png x 5, Polyketon.png x 7, Orirock cube.png x 7
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip caster large.png x 4, Bipolar nanoflake.png x 4, Manganese trihydrate.png x 5
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip caster twin.png x 4, Bipolar nanoflake.png x 4, Manganese trihydrate.png x 5


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Damaged device.png x 4 Ester.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Orirock cube.png x 7
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Sugar.png x 4 Polyketon.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Orirock cluster.png x 8 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Synthetic resin.png x 4 Oriron cluster.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Optimized device.png x 3 Oriron cluster.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 White horse kohl.png x 4 Aketon.png x 8 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Manganese trihydrate.png x 4 Cutting fluid.png x 5
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Fined synthetic resin.png x 4 Orirock concentration.png x 10 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 32px x 4 Rma70 24.png x 8 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Oriron block.png x 4 Silicic alloy block.png x 7
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Optimized device.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 Oriron block.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Keton colloid.png x 5


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Goldenglow Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Victoria Tư duy chiến thuật Bình thường
Ngày sinh 7/1 Kỹ năng chiến đấu Bình thường
Chủng tộc Feline Khả năng đồng hóa Originium Tốt
Chiều cao 159cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
啪!

理发师兼新手术师澄闪,正在放电和触电的轮回中苦恼。

50px Token
一瓶特制润肤露,听说涂抹之后能有效减少静电的发生。 就算不行,至少对皮肤有好处。

用于提升澄闪的潜能。

Hồ sơ cá nhân
澄闪,罗德岛后勤干员,主要工作地点为罗德岛理发室,一般情况下不作为外勤干员派遣。

使用特殊形制的法杖,操控“浮标”对敌人进行打击。

Hồ sơ y tế
造影检测结果显示,该干员体内脏器轮廓模糊,可见异常阴影,循环系统内源石颗粒检测异常,有矿石病感染迹象,现阶段可确认为是矿石病感染者。

【体细胞与源石融合率】4% 体表暂时没有结晶呢,就是检查身体的时候被电了好多下。

【血液源石结晶密度】0.27u/L 还不算太严重,配合治疗就能很好稳定病情。

“最近澄闪小姐的静电越来越强了,为她做诊疗的干员一定要做静电保护,千万别忘了!” ——手臂酥麻的芙蓉

Tư liệu lưu trữ 1
干员澄闪,原名苏茜·格里特,出生于维多利亚北部边境城市博森德尔。家境贫寒,兄妹众多,是格里特夫妇的第六个孩子。源石技艺适应性极高,曾被举荐进入当地术师学院进修,但因家庭经济原因,未能完成学业。在其父亲死后,谋得一份信差工作,但在工作时意外感染,成为矿石病患者。为了不给家中增加额外的经济负担,辗转前往维多利亚南方城市卡拉顿,在此工作与定居,与多名罗德岛干员有所接触。

在撞破卡拉顿城议员的阴谋后,由干员夏栎、格拉尼与苦根联名举荐,通过测试后,被吸纳为罗德岛干员,安排在后勤岗位。主职为理发师,负责为罗德岛本舰的干员与访客提供美发服务,同时,在征求本人意见后,为其准备了预备术师干员课程,以进一步发掘、控制、稳定其源石技艺潜能。

Tư liệu lưu trữ 2
澄闪的源石技艺很早以前就有不稳定的迹象。在遭受感染成为矿石病患者并在卡拉顿城受到一系列事件的强烈刺激后,她的源石技艺开始失控,从表现形式上看,便是不间断且无意识的电荷释放行为。针对这种源石技艺失控的特点,工坊为其改良了法杖,使之能够消解静电带来的负面影响,配合上若干日常小措施,基本上将之对于生活的影响降到了最低。然而,法杖不会永远拿在手上,小贴士也总有失效的时候,更别提有时候她会想用静电和朋友们小小地恶作剧一下,所以......

要从根源上解决这个问题,还是需要从头开始,系统性学习使用源石技艺的相关理论。现在,澄闪和一批预备术师干员还有岛上接受治疗的孩童一起进入课堂,预习、学习、复习,这些对她来说陌生且新鲜,她愿意在这上面投入精力,并且满心期待自己今后的成就。 她的生活充满了希望。

Tư liệu lưu trữ 3
当生活变得平实且稳定后,澄闪又一次开始了自己的储蓄行为,这一次,她不是准备在哪里买一家小店,而是准备给母亲一个惊喜。曾经,即使是活着都充满了艰辛,而现在,她发现自己有能力补贴家用了。在寄出自己新一笔存款后,她很快收到了母亲的回信,信上除了正常的问候和交代家中近况外,还有藏在字里行间,不断重复的叮嘱。她害怕自己的女儿一个人在外,还是感染者,突然攒了一笔钱,是不是在做些危险的事。为了解除母亲的担忧,在寄第二笔钱的时候,考虑到近期罗德岛就在维多利亚北部边境,她写了封信,表示自己可以回家看看,抑或者,如果母亲实在放不下心的话,可以带着兄弟姐妹一起来罗德岛看看,而这笔寄出的钱,就是澄闪为大家准备的旅费。于是,几周后,罗德岛上来了一批菲林访客。

澄闪又一次见到了她的家人。站在人群最前端的,是一位疲惫、忐忑、坚毅的菲林妇女。 她亲爱的母亲。

Tư liệu lưu trữ 4
母女再会的场景总是令人动容,而家族重聚则更是感人的一幕。澄闪在不小心电了妈妈一下反被搂在怀里后,再也控制不住情绪,当场哭得稀里哗啦,全然没有注意到,这一大家子围在一起,直接把罗德岛的通道都给堵住了......

回到宿舍区,澄闪简单介绍了一下罗德岛的情况。通过一路上的接待和女儿的讲述,对这里半信半疑的格里特夫人心里总算是一块石头落地,她立刻吩咐儿女们拿出特产交给澄闪。由于格里特夫人的子女除去澄闪有八个人,每人都为这次出行准备了许多特产,盒子很多,几乎塞满了澄闪宿舍,在澄闪的恳求下,人事部干员也破例收下了些礼物,而当他们也被大小盒子淹没后,整个宿舍区的干员们便成了新的赠送对象...... 时近傍晚,这一家人造成的骚乱才终于结束,罗德岛为访客们准备了临时宿舍,而澄闪,也终于有时间好好和自己的母亲谈谈心了。 在澄闪离开后,格里特夫人找到了一份薪酬更高的工作,而随着子女们逐渐成年,他们也正式开始工作补贴家用,虽然仍不富裕,但这个家也总算有了些积蓄,可以负担起女儿的治疗费用了。在离开前,格里特夫人曾想过将澄闪接回家,毕竟母女情深,她不愿眼见女儿在外吃苦。然而,在确认罗德岛的实际状况和听女儿讲述这几年的经历之后,格里特夫人决定尊重女儿的意愿,让她在罗德岛上自由发展。 这位夫人十分清楚,维多利亚无法提供给澄闪的,罗德岛可以,而她的女儿,绝不会轻易放弃这份机会。 就这样,在征得家人同意后,澄闪正式确定了自己的目标,她将在罗德岛上学习与工作,并以此为基点,畅想今后的远大前景。 即使这片大地仍旧灰暗,至少在此时,苏茜·格里特眼中看到的,是一个澄净闪耀的未来。

Hồ sơ thăng cấp
“澄闪这个代号还是我那天一拍脑袋给她取的,你说她这一身粉粉白白的,和澄闪有什么关系哦。”

“之后仔细想了想,可能是那天晚上苏茜全身噼里啪啦的样子给我留下了不小的印象。” “我真的第一次见到这样的——愤怒。” “一种宣泄,一种苦痛,一种悲伤。” “唉......我的小店员肩膀上担子很沉啊......” “还好,罗德岛算是帮她把过往的磨难一笔勾销了,现在该让她好好过过生活了。” “你也承认她理发手艺很不错,对吧。” “哎呀,扯远了。吃果脯吗?” “我明白我明白,这不是正在准备说正经内容嘛。” “咳嗯。” “苏,嗯——澄闪很开朗,也很随和。勤恳做事,认真生活。” “虽然命运总是想把她往火坑里推,还推了好几次,但她还在我们身边,还是那个小可爱,这本身就能说明很多问题了。” “卡拉顿那件事给她留下了不小的心理阴影,直到现在,你也还是能在她身上感受到那场情绪和源石技艺迸发留下的后遗症。” “我说的是静电!你难道没被电过吗?不熟?哦......” “总之,和天火身边有些热,寒檀身边有些冷是一样的,这种情况通常只会在源石技艺适应性极强的人身上出现。” “假以时日,她一定能成为一名强大的术师。” “但是,在罗德岛希望培养她成为术师前,我希望我们能够弄清楚她真正的愿望是什么。” “如果她的梦想,是像她父亲那样,成为一名优秀的理发师。” “那在她学会掌控自身的静电后,我想,我们需要进一步征求她的意见。” “是成为术师?还是把学习源石技艺的使用方式当作一门喜好?” “抑或者,再也不深入,而是在理发或是调酒上耕耘一辈子呢?” “这不是罗德岛能为她决定的。” “即使她天赋异禀。” ——摘自夏栎评价澄闪的录音

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary JP Voice File:Goldenglow JP voice (1).mp3 我真的不会帮倒忙吗?唔,好吧,既然你都这么说了......
CN Voice File:Goldenglow CN voice (1).mp3
Conversation 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (2).mp3 嗯,博士你的发梢是不是都快要跳到兜帽外面来了?有时间的话,记得打理一下头发哦。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (2).mp3
Conversation 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (3).mp3 我是用不了指南针的啦,这种器具无论怎么拨弄,最后都只会以指向我收尾,唉......小时候不懂事,还试着用它们来找回家的路......现在想想,幸好我认路。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (3).mp3
Conversation 3 JP Voice File:Goldenglow JP voice (4).mp3 摸耳朵?可以哦,博士你想怎么摸都行,但是大家一般只会摸一下。为什么?嘻嘻,你摸摸看不就知道啦?
CN Voice File:Goldenglow CN voice (4).mp3
Elite Promotion Conversation 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (5).mp3 我的源石技艺......怎么说呢,能影响很多东西,但是因为没有形态,性质总是不太好把握......如果有一天,我能掌握本质的话,大概,就能像普通人一样生活了吧。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (5).mp3
Elite Promotion Conversation 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (6).mp3 静电脉冲的原理......唔唔,原来如此。只要这样运作法杖,然后启动防静电保护装置,应该就能......呀!还是不行吗,到底哪里出错了......是这里?好,再试一次。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (6).mp3
High Trust Conversation 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (7).mp3 欢迎~啊,博士~终于想好要来理发啦?请坐吧,今天就由我......这里是理发室,你没走错。呃,别走嘛,我真的很擅长做这个的,相信我吧,博士你绝对不会后悔的啦!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (7).mp3
High Trust Conversation 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (8).mp3 老爹说除了源石技艺外要再学一门手艺,我就学了这个,结果,唯一打理不好的反而是自己的头发......好了,你觉得怎么样,有什么地方要再修一下吗?没有?呼呼,我想也是。那我收工啦。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (8).mp3
High Trust Conversation 3 JP Voice File:Goldenglow JP voice (9).mp3 其实我在感染之前身体很好的,还拿过越野跑的亚军哦。等矿石病缓和一点了,我想重新锻炼一下,争取捧个金灿灿的奖杯回来,到时候,能请你帮我颁奖吗?嘿嘿,那就这样说定了哦。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (9).mp3
Idle JP Voice File:Goldenglow JP voice (10).mp3 接地......好,这下就不会炸毛了。趁博士睡着,我也偷个懒。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (10).mp3
Operator Reporting In JP Voice File:Goldenglow JP voice (11).mp3 终于到了......您好,博士,我是新就任的干员澄闪,以后就有劳您指导了。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (11).mp3
Watching Combat Tape JP Voice File:Goldenglow JP voice (12).mp3 唔......还是看不懂。该去教官小姐那里补补课了。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (12).mp3
Elite 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (13).mp3 没有麻麻的感觉吗,那应该没问题了。好,我收到您颁发的奖章啦,谢谢。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (13).mp3
Elite 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (14).mp3 博士你别过来!马上就要——没,没事吧!有没有受伤?明明有做好防护措施的,为什么......
CN Voice File:Goldenglow CN voice (14).mp3
Assign To Team JP Voice File:Goldenglow JP voice (15).mp3 真的需要我上前线吗?
CN Voice File:Goldenglow CN voice (15).mp3
Assign To Team Leader JP Voice File:Goldenglow JP voice (16).mp3 博士你确定让我做队长?
CN Voice File:Goldenglow CN voice (16).mp3
Operation Sortie JP Voice File:Goldenglow JP voice (17).mp3 加油,加油,我能行的!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (17).mp3
Operation Start JP Voice File:Goldenglow JP voice (18).mp3 有敌人吗?!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (18).mp3
Select Operator 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (19).mp3 好紧张......
CN Voice File:Goldenglow CN voice (19).mp3
Select Operator 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (20).mp3 我真的可以吗?
CN Voice File:Goldenglow CN voice (20).mp3
Deploy 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (21).mp3 是帮助大家的时候了。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (21).mp3
Deploy 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (22).mp3 我会加油的!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (22).mp3
In Combat 1 JP Voice File:Goldenglow JP voice (23).mp3 请快离开,拜托了!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (23).mp3
In Combat 2 JP Voice File:Goldenglow JP voice (24).mp3 别过来!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (24).mp3
In Combat 3 JP Voice File:Goldenglow JP voice (25).mp3 呀!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (25).mp3
In Combat 4 JP Voice File:Goldenglow JP voice (26).mp3 控制好距离——嘿!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (26).mp3
Complete Operation With 4 Stars JP Voice File:Goldenglow JP voice (27).mp3 哎?啊——没什么,我们走吧。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (27).mp3
Complete Operation With 3 Stars JP Voice File:Goldenglow JP voice (28).mp3 我还是,能帮上一点忙的吧,嘿嘿。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (28).mp3
Complete Operation With 2 Stars JP Voice File:Goldenglow JP voice (29).mp3 太好了,终于得救了,有没有受伤?
CN Voice File:Goldenglow CN voice (29).mp3
Failed Operation JP Voice File:Goldenglow JP voice (30).mp3 就差一点点......
CN Voice File:Goldenglow CN voice (30).mp3
Assign To Station JP Voice File:Goldenglow JP voice (31).mp3 得离电器远一点......
CN Voice File:Goldenglow CN voice (31).mp3
Poke JP Voice File:Goldenglow JP voice (32).mp3 呀!
CN Voice File:Goldenglow CN voice (32).mp3
Trust Poke JP Voice File:Goldenglow JP voice (33).mp3 能帮我梳下头发吗,拜托你啦,博士。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (33).mp3
Title Screen JP Voice File:Goldenglow JP voice (34).mp3 明日方舟。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (34).mp3
Greeting JP Voice File:Goldenglow JP voice (35).mp3 今天也要开开心心的哦。
CN Voice File:Goldenglow CN voice (35).mp3


Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Chiave, Reed, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Hellagur, Nearl the Radiant Knight, Blaze, Mountain, Thorns, Astesia, Flamebringer, Ayerscarpe, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Indra, Tachanka, Swire, Lappland, Whislash, Savage, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Mousse, Conviction, Beehunter, Matoimaru, Arene, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Liskarm, Hung, Aurora, Bison, Vulcan, Nearl, Ashlock, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Projekt Red, Robin, Kafka, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, THRM-EX
Sniper Exusiai, W, Rosmontis, Schwarz, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Sesa, Executor, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Meteorite, Firewatch, April, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Jessica, Shirayuki, Vermeil, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Iris, Leizi, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Quercus, Glaucus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Roberta, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Whisperain, Honeyberry, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2