Danh sách địch

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search
Code Ảnh Tên Cấp bậc Chủng loại Khả năng Hp.pngHP Atk.pngAtk Defense.pngDef Resistance.pngRes
B1 Enemy 1007 slime.png Originium Slug Common Động vật nhiễm bệnh D D D D
B2 Enemy 1007 slime 2.png Originium Slug · α Common Động vật nhiễm bệnh D D+ D D
B3 Enemy 1007 slime 3.png Originium Slug · β Common Động vật nhiễm bệnh C D+ D D
B4 Enemy 1004 mslime.png Acid Originium Slug Common Động vật nhiễm bệnh Giảm 10 phòng thủ của mục tiêu sau mỗi lần tấn công D C D D
B5 Enemy 1004 mslime 2.png Acid Originium Slug · α Common Động vật nhiễm bệnh Giảm 15 phòng thủ của mục tiêu sau mỗi lần tấn công C C D D
B6 Enemy 1021 bslime.png Infused Originium Slug Common Động vật nhiễm bệnh Phát nổ gây sát thương vật lý 8 ô xung quanh sau khi chết C C D D
B7 Enemy 1021 bslime 2.png Infused Originium Slug · α Common Động vật nhiễm bệnh Phát nổ gây sát thương vật lý 8 ô xung quanh sau khi chết C B D D
O1 Enemy 1000 gopro.png Hound Common Động vật nhiễm bệnh Di chuyển rất nhanh D D D C
O2 Enemy 1000 gopro 2.png Hound Pro Common Động vật nhiễm bệnh Di chuyển rất nhanh C D+ D C
O3 Enemy 1000 gopro 3.png Rabid Hound Pro Common Động vật nhiễm bệnh Di chuyển rất nhanh B C D C
01 Enemy 1002 nsabr.png Soldier Common D D+ D D
A1 Enemy 1003 ncbow.png Crossbowman Common Có thể tấn công tầm xa C D+ D D
A2 Enemy 1003 ncbow 2.png Crossbowman Leader Common Có thể tấn công tầm xa C C C D
A3 Enemy 1011 wizard.png Spellcaster Common D D+ D A
A4 Enemy 1011 wizard 2.png Spellcaster Leader Common C C D A
A5 Enemy 1018 aoemag.png Senior Spellcaster Elite Gây sát thương phép thuật lan trong 4 ô quanh mục tiêu chính C B C A
A6 Enemy 1018 aoemag 2.png Senior Spellcaster Leader Elite Gây sát thương phép thuật lan trong 4 ô quanh mục tiêu chính B A B C
02 Enemy 1013 airdrp.png Airborne Soldier Common Có thể hạ cánh trực tiếp xuống chiến trường C D+ D D
03 Enemy 1013 airdrp 2.png Airborne Soldier Leader Common Có thể hạ cánh trực tiếp xuống chiến trường C C C D
A7 Enemy 1024 mortar.png Mortar Gunner Common Tầm tấn công cực xa, gây sát thương lan lên 8 ô xung quanh mục tiêu chính B C C D
A8 Enemy 1024 mortar 2.png Mortar Gunner Leader Common Tầm tấn công cực xa, gây sát thương lan lên 8 ô xung quanh mục tiêu chính B B C D
04 Enemy 1014 rogue.png Dual Swordman Common C C D D
05 Enemy 1014 rogue 2.png Dual Swordman Leader Common B C C D
06 Enemy 1015 litamr.png Light-Armored Soldier Common C C B D
07 Enemy 1015 litamr 2.png Light-Armored Soldier Leader Common C B B D
08 Enemy 1006 shield.png Heavy Defender Elite B B A D
09 Enemy 1006 shield 2.png Heavy Defender Leader Elite B A A D
10 Enemy 1006 shield 3.png Heavy Defender Lieutenant Elite A+ S A D
11 Enemy 1001 bigbo.png Big Bob Boss S S B B
12 Enemy 1001 bigbo 2.png Big Adam Boss S S A B
B8 Enemy 1016 diaman.png Metal Crab Common Động vật nhiễm bệnh C C B S
C0 Enemy 1009 lurker.png Lurker Common Không thể bị tấn công khi không bị chặn C C D C
13 Enemy 1008 ghost.png Wraith Common Không thể bị chặn D C C B
D1 Enemy 1005 yokai.png Monster Common Drone Đơn vị trên không D D D D
D2 Enemy 1005 yokai 2.png Monster Mk.II Common Drone Đơn vị trên không C D+ D D
D3 Enemy 1005 yokai 3.png Raptor Elite Drone Đơn vị trên không A S C D
D4 Enemy 1017 defdrn.png Defender-4 Common Drone Đơn vị trên không, tăng phòng thủ của các kẻ địch xung quanh D B C C
C1 Enemy 1019 jshoot.png Invisible Crossbowman Common Không thể bị tấn công khi không bị chặn C D+ D C
C2 Enemy 1019 jshoot 2.png Invisible Crossbowman Leader Common Không thể bị tấn công khi không bị chặn C C C C
C3 Enemy 1023 jmage.png Invisible Caster Common Không thể bị tấn công khi không bị chặn C C D A
C4 Enemy 1023 jmage 2.png Invisible Caster Leader Common Không thể bị tấn công khi không bị chặn B B C A
T1 Enemy 1020 obsv.png Technical Scout Common Vô hiệu hóa hiệu ứng ẩn nấp của các Operator xung quanh C B D C
S1 Enemy 1010 demon.png Sarkaz Greatswordman Common Sarkaz B B C A
S2 Enemy 1010 demon 2.png Sarkaz Greatswordman Leader Elite Sarkaz A A C A
S3 Enemy 1012 dcross.png Sarkaz Crossbowman Common Sarkaz Có thể tấn công tầm xa B B C A
S4 Enemy 1012 dcross 2.png Sarkaz Crossbowman Leader Elite Sarkaz Có thể tấn công tầm xa B A C A
S5 Enemy 1022 dmage.png Sarkaz Caster Elite Sarkaz Đòn tấn công đầu tiên gây tê liệt mục tiêu B A C A
S6 Enemy 1022 dmage 2.png Sarkaz Caster Leader Elite Sarkaz Đòn tấn công đầu tiên gây tê liệt mục tiêu A A C A
SC Enemy 1501 demonk.png Sarkaz Centurion Boss Sarkaz Tấn công 2 mục tiêu cùng lúc A A C B
14 Enemy 1025 reveng.png Avenger Common Sát thương và tốc độ tấn công tăng mạnh khi HP xuống dưới 50% C B C A
15 Enemy 1025 reveng 2.png Hateful Avenger Elite Sát thương và tốc độ tấn công tăng mạnh khi HP xuống dưới 50% B A C A
16 Enemy 1026 aghost.png Wraith Leader Common Không thể bị chặn D B B B
17 Enemy 1027 mob.png Rioter Common C D+ D D
18 Enemy 1027 mob 2.png Rioter Leader Common C C D D
A9 Enemy 1028 mocock.png Cocktail Thrower Common Có thể tấn công tầm xa D D+ D D
A10 Enemy 1028 mocock 2.png Cocktail Thrower Leader Common Có thể tấn công tầm xa C C D D
19 Enemy 1029 shdsbr.png Shielded Soldier Common C C C D
20 Enemy 1029 shdsbr 2.png Shielded Soldier Leader Common C C C D
21 Enemy 1030 wteeth.png Junkman Common B B D C
22 Enemy 1030 wteeth 2.png Veteran Junkman Common B B D C
23 Enemy 1031 mrogue.png Arts Guard Common Đòn tấn công gây sát thương phép C B C A
24 Enemy 1031 mrogue 2.png Arts Guard Leader Elite Đòn tấn công gây sát thương phép B B C A
25 Enemy 1032 katar.png Bladed Fighter Common B B C D
26 Enemy 1032 katar 2.png Bladed Fighter Leader Common B B B D
27 Enemy 1033 handax.png Logger Common A B D B
28 Enemy 1033 handax 2.png Veteran Logger Elite A A D B
29 Enemy 1034 laxe.png Butcher Common A A C B
30 Enemy 1034 laxe 2.png Veteran Butcher Elite A+ A C B
31 Enemy 1035 haxe.png Armed Militant Common A+ A B B
32 Enemy 1035 haxe 2.png Senior Armed Militant Elite A+ A A B
A7 Enemy 1036 amraoe.png Shielded Senior Caster Elite Gây sát thương phép thuật lan trong 4 ô quanh mục tiêu chính B A B C
33 Enemy 1037 lunsbr.png Spec Ops Soldier Common C C D D
AL1 Enemy 1038 lunmag.png Spec Ops Caster Common B B C A
AL2 Enemy 1038 lunmag 2.png Spec Ops Caster Leader Elite Tấn công 2 mục tiêu cùng lúc B B C A
34 Enemy 1039 breakr.png Breaker Common B C D B
35 Enemy 1039 breakr 2.png Breaker Leader Common B B D B
D5 Enemy 1040 bombd.png Bombtail Common Drone Ném bom gây sát thương vật lý lan 8 ô xung quanh, tốc độ di chuyển tăng mạnh sau khi thả bom A B C B
D6 Enemy 1040 bombd 2.png Bombtail-G Common Drone Ném bom gây sát thương vật lý lan 8 ô xung quanh, tốc độ di chuyển tăng mạnh sau khi thả bom A+ B C B
D7 Enemy 1041 lazerd.png Arts Master A1 Common Drone Đơn vị trên không, tấn công gây sát thương phép C C D A
D8 Enemy 1041 lazerd 2.png Arts Master A2 Common Drone Đơn vị trên không, tấn công gây sát thương phép B B C A
D9 Enemy 1042 frostd.png Frost Common Drone Giảm tốc độ tấn công của các Operator xung quanh D B B B
P1 Enemy 1043 zomsbr.png Possessed Soldier Common Vật chủ Tự động hồi HP C C D B
P2 Enemy 1043 zomsbr 2.png Possessed Soldier Leader Common Vật chủ Tự động hồi HP C B C B
P3 Enemy 1044 zomstr.png Possessed Junkman Common Vật chủ Tự động hồi HP B B C B
P4 Enemy 1044 zomstr 2.png Possessed Veteran Junkman Common Vật chủ Tự động hồi HP A A C B
36 Enemy 1045 hammer.png Defense Crusher Elite Sau khi tấn công 2 lần, đòn đánh tiếp theo gây choáng lên mục tiêu A+ A A D
37 Enemy 1045 hammer 2.png Defense Crusher Leader Elite Sau khi tấn công 2 lần, đòn đánh tiếp theo gây choáng lên mục tiêu A+ A S D
P01 Enemy 1046 agent.png Infantry Common C C D B
P02 Enemy 1046 agent 2.png Infantry Leader Common C B D B
P03 Enemy 1047 sagent.png Sniper Agent Common Sau khi tấn công 2 lần, đòn đánh tiếp theo gây choáng lên mục tiêu D C D C
P04 Enemy 1047 sagent 2.png Sniper Agent Leader Elite Sau khi tấn công 2 lần, đòn đánh tiếp theo gây choáng lên mục tiêu D B C C
PB1 Enemy 1048 hirman.png Rockbreaker Elite Tăng mạnh phòng thủ phép thuật khi bị chặn A A D B
PB2 Enemy 1048 hirman 2.png Rockbreaker Leader Elite Tăng mạnh phòng thủ phép thuật khi bị chặn A A D B
PA1 Enemy 1049 eagent.png Agent Elite Đòn tấn công gây sát thương phép và làm giảm khả năng chặn địch của mục tiêu C B C A
PA2 Enemy 1049 eagent 2.png Agent Leader Elite Đòn tấn công gây sát thương phép và làm giảm khả năng chặn địch của mục tiêu C A C A
P05 Enemy 1051 norwiz.png Authorized Caster Common C C D A
P06 Enemy 1051 norwiz 2.png Authorized Caster Leader Common C B C A
P07 Enemy 1052 noramr.png Shielded Guard Common D C B D
P08 Enemy 1052 noramr 2.png Shielded Guard Leader Common C B B D
PG1 Enemy 1053 norgst.png Ergate Common Không thể bị chặn D C C B
PG2 Enemy 1053 norgst 2.png Ergate Leader Common Không thể bị chặn D B C B
P09 Enemy 1054 norshd.png Heavy Defender Type-N Elite A A A D
P10 Enemy 1054 norshd 2.png Heavy Defender Type-S Elite A A A D
G11 Enemy 1055 ganman.png Sicilian Common C C D C
G12 Enemy 1055 ganman 2.png Sicilian Leader Common C B C C
G13 Enemy 1056 ganwar.png Brawler Common Tấn công rất nhanh C C C D
G14 Enemy 1056 ganwar 2.png Brawler Leader Elite Tấn công rất nhanh B B C D
G15 Enemy 1057 gansho.png Marksman Common Ưu tiên tấn công trạm chỉ huy D C C D
G16 Enemy 1057 gansho 2.png Marksman Leader Common Ưu tiên tấn công trạm chỉ huy C B C D
G17 Enemy 1058 traink.png Bully Elite Chỉ có thể bị chặn bởi Operator chặn 3 địch trở lên. (Lưu ý: Khi bị chặn sẽ chiếm 3 block.) A A A C
G18 Enemy 1058 traink 2.png Bulldozer Elite Chỉ có thể bị chặn bởi Operator chặn 3 địch trở lên. (Lưu ý: Khi bị chặn sẽ chiếm 3 block.) A+ S S B
G19 Enemy 1059 buster.png Fanatic Elite Ưu tiên tấn công trạm chỉ huy A A B D
G20 Enemy 1059 buster 2.png Desperate Fanatic Elite Ưu tiên tấn công trạm chỉ huy A A B D
G21 Enemy 1060 emouse.png Greytail Elite Tăng phòng thủ vật lý khi có khiên, tăng tốc độ di chuyển khi khiên vỡ A C C C
G22 Enemy 1060 emouse 2.png Greytail Leader Elite Tăng phòng thủ vật lý khi có khiên, tăng tốc độ di chuyển khi khiên vỡ A B C C
P5 Enemy 1061 zomshd.png Possessed Heavy Defender Common Vật chủ Tự động hồi HP B A A D
P6 Enemy 1061 zomshd 2.png Possessed Heavy Defender Leader Elite Vật chủ Tự động hồi HP A A A D
P7 Enemy 1062 rager.png Enraged Possessed Soldier Elite Vật chủ HP tự động giảm dần A+ A C B
P8 Enemy 1062 rager 2.png Enraged Possessed Soldier Leader Elite Vật chủ HP tự động giảm dần S S C B
P9 Enemy 1063 rageth.png Enraged Possessed Thrower Elite Vật chủ HP tự động giảm dần A A C B
P10 Enemy 1063 rageth 2.png Enraged Possessed Bonethrower Elite Vật chủ HP tự động giảm dần A+ S C B
Y1 Enemy 1064 snsbr.png Yeti Operative Common Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng B C D D
O4 Enemy 1065 snwolf.png Frostfang Common Động vật nhiễm bệnh Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng C C D B
O5 Enemy 1065 snwolf 2.png Razorfrost Common Động vật nhiễm bệnh Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng B B D B
Y2 Enemy 1066 snbow.png Yeti Sniper Common Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng C C D D
Y3 Enemy 1066 snbow 2.png Yeti Sniper Leader Common Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng B C D D
B9 Enemy 1067 snslime.png Infused Glacial Originium Slug Common Động vật nhiễm bệnh Phát nổ gây sát thương vật lý 8 ô xung quanh và hiệu ứng lạnh cóng sau khi chết C C D D
B10 Enemy 1067 snslime 2.png Infused Glacial Originium Slug α Common Động vật nhiễm bệnh Phát nổ gây sát thương vật lý 8 ô xung quanh và hiệu ứng lạnh cóng sau khi chết B B D D
Y4 Enemy 1068 snmage.png Yeti Caster Common Sau khi tấn công 2 lần, đòn tấn công tiếp theo gây hiệu ứng lạnh cóng C B C A
Y5 Enemy 1068 snmage 2.png Yeti Caster Leader Elite Sau khi tấn công 2 lần, đòn tấn công tiếp theo gây hiệu ứng lạnh cóng B B C A
Y6 Enemy 1069 icebrk.png Yeti Icecleaver Elite Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng A A B C
Y7 Enemy 1069 icebrk 2.png Yeti Icecleaver Leader Elite Tăng sát thương lên mục tiêu bị đóng băng A+ S B C
D10 Enemy 1070 iced.png Oneiros Common Ném bom gây sát thương phép thuật và hiệu ứng lạnh cóng B B C B
S7 Enemy 1071 dftman.png Sarkaz Swordman Common Sarkaz C C D A
S8 Enemy 1071 dftman 2.png Sarkaz Swordman Leader Common Sarkaz B B D A
S9 Enemy 1072 dlancer.png Sarkaz Lancer Common Sarkaz Tăng dần tốc độ di chuyển, đòn tấn công đầu tiên khi bị chặn gây thêm sát thương phụ thuộc vào tốc độ di chuyển B B C B
S10 Enemy 1072 dlancer 2.png Sarkaz Lancer Leader Common Sarkaz Tăng dần tốc độ di chuyển, đòn tấn công đầu tiên khi bị chặn gây thêm sát thương phụ thuộc vào tốc độ di chuyển B B C B
S11 Enemy 1073 dscout.png Sarkaz Sentinel Common Sarkaz Khi bị tấn công, lập tức báo động để tăng sát thương và phòng thủ của tất cả kẻ địch, đồng thời đặt những kẻ địch trong trạng thái Chờ Lệnh sang Chiến Đấu D B D B
S12 Enemy 1073 dscout 2.png Sarkaz Sentinel Leader Common Sarkaz Khi bị tấn công, lập tức báo động để tăng sát thương và phòng thủ của tất cả kẻ địch, đồng thời đặt những kẻ địch trong trạng thái Chờ Lệnh sang Chiến Đấu D B D B
S13 Enemy 1074 dbskar.png Sarkaz Accuser Elite Sarkaz Khởi đầu trong trạng thái Chờ Lệnh, khi bị tấn công, chuyển sang trạng thái Chiến Đấu và gây sát thương phép thuật tầm xa lên 2 mục tiêu A A C A
S14 Enemy 1074 dbskar 2.png Sarkaz Lead Accuser Elite Sarkaz Khởi đầu trong trạng thái Chờ Lệnh, khi bị tấn công, chuyển sang trạng thái Chiến Đấu và gây sát thương phép thuật tầm xa lên 2 mục tiêu S S C A
S15 Enemy 1075 dmgswd.png Sarkaz Bladeweaver Elite Sarkaz Khởi đầu trong trạng thái Chờ Lệnh, khi bị tấn công, chuyển sang trạng thái Chiến Đấu và gây sát thương phép thuật cận chiến B B C A
S16 Enemy 1075 dmgswd 2.png Sarkaz Bladeweaver Leader Elite Sarkaz Khởi đầu trong trạng thái Chờ Lệnh, khi bị tấn công, chuyển sang trạng thái Chiến Đấu và gây sát thương phép thuật cận chiến A A C A
38 Enemy 1076 bsthmr.png Demolitionist Elite Đòn tấn công gây sát thương lan lên 4 ô xung quanh mục tiêu chính S A A D
39 Enemy 1076 bsthmr 2.png Demolitionist Leader Elite Đòn tấn công gây sát thương lan lên 4 ô xung quanh mục tiêu chính S S A D
SI1 Enemy 1077 sotihd.png Common Động vật nhiễm bệnh C C C D+
SI2 Enemy 1077 sotihd 2.png Common Động vật nhiễm bệnh B B C D+
SI3 Enemy 1078 sotisc.png Common C C C D+
SI4 Enemy 1078 sotisc 2.png Common C B B D+
SI5 Enemy 1079 sotisp.png Common C C C D+
SI6 Enemy 1079 sotisp 2.png Common C B C D+
SI7 Enemy 1080 sotidp.png Common C B D A
SI8 Enemy 1080 sotidp 2.png Common B A D A
SP0 Enemy 1081 sotisd.png Elite A A A A
SP1 Enemy 1081 sotisd 2.png Elite A S S A
SP2 Enemy 1082 soticn.png Elite B B B C
SP3 Enemy 1082 soticn 2.png Elite B B C C
SP4 Enemy 1083 sotiab.png Elite B B C C
SP5 Enemy 1083 sotiab 2.png Elite Sarkaz B B B A
SP6 Enemy 1084 sotidm.png Elite Sarkaz B B A A
SP7 Enemy 1084 sotidm 2.png Elite Sarkaz B B A A
TL1 Enemy 1084 sotidm 3.png Elite Sarkaz B B A A
SP8 Enemy 1085 sotiwz.png Elite Sarkaz C B B A
SP9 Enemy 1085 sotiwz 2.png Elite Sarkaz B A B A
TL2 Enemy 1085 sotiwz 3.png Elite Sarkaz C B B A
UM1 Enemy 1050 lslime.png Pompeii Boss Động vật nhiễm bệnh Tấn công 4 mục tiêu cùng lúc
Gây sát thương theo thời gian lên mục tiêu
Khi bị chặn, tự phát nổ gây sát thương lớn
Tăng mạnh tốc độ tấn công khi HP xuống dưới 50%
C S C A
SS Enemy 1500 skulsr.png Skullshatterer Boss Sát thương tăng mạnh khi HP xuống dưới 50% A+ S C B
CS Enemy 1502 crowns.png Crownslayer Boss Dịch chuyển xuyên qua mục tiêu khi bị chặn B B C A
TA Enemy 1503 talula.png Talulah Boss ? ? ? ?
W Enemy 1504 cqbw.png W (Boss) Boss Gây sát thương vật lý bằng chất nổ B A D A
FN Enemy 1505 frstar.png Frostnova Boss Gây sát thương phép thuật lên các Operator xung quanh, đồng thời làm giảm tốc độ tấn công của các Operator đó B S C A
MP Enemy 1507 mephi.png Mephisto Boss Tăng gấp đôi tốc độ hồi phục HP của tất cả kẻ địch
Đòn tấn công bình thường hồi HP cho 3 kẻ địch cùng lúc
B S C A
FA Enemy 1508 faust.png Faust Boss Không thể bị chặn và bật chế độ tàng hình 1 thời gian
; Có thể tấn công bằng mũi tên đặc biệt gây gấp đôi sát thương
Bật các trụ bắn nỏ xung quanh chiến trường
A+ S B B
MK Enemy 1509 mousek.png Rat King Boss Phòng thủ vật lý tăng mạnh khi có khiên A S B B
FNF Enemy 1510 frstar2.png Frostnova (Winter Scar) Boss Gây sát thương phép thuật lên các Operator xung quanh, đồng thời làm giảm tốc độ tấn công của các Operator đó và gây hiệu ứng lạnh cóng B S B A
PT Enemy 1506 patrt.png Patriot Boss A S S S