Aak

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


Họa sĩ KuroBlood
VA Yuuko Sanpei
Class Specialist
Độ hiếm ★★★★★★
Tag Support, DPS

Chỉ số[edit | edit source]

Chỉ số cơ bản[edit | edit source]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1236 1627 2034 300
Sát thương 413 583 703 50
Phòng thủ vật lý 90 121 152
Kháng phép thuật 10 10 10
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 11 13 13
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,3s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).png

Potential[edit | edit source]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png HP tối đa +150
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent thứ hai
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit | edit source]

HP bản thân giảm dần theo thời gianDrug Cocktail Elite0.png Lv.1 Khi tấn công, ngẫu nhiên kích hoạt 1 trong các hiệu ứng: Hồi 13% HP cho bản thân, +130% sát thương, làm chậm kẻ địch trong 1 giây, gây choáng kẻ địch trong 0,6 giây.
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Drug Cocktail Elite1.png Lv.1 Khi tấn công, ngẫu nhiên kích hoạt 1 trong các hiệu ứng: Hồi 14% HP cho bản thân, +140% sát thương, làm chậm kẻ địch trong 1,2 giây, gây choáng kẻ địch trong 0,8 giây.
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Drug Cocktail Elite2.png Lv.1 Khi tấn công, ngẫu nhiên kích hoạt 1 trong các hiệu ứng: Hồi 15% HP cho bản thân, +150% sát thương, làm chậm kẻ địch trong 1,4 giây, gây choáng kẻ địch trong 1 giây.
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Medicine Diffusion Elite2.png Lv.1 HP hồi phục nhận vào của bản thân +20%
Medicine Diffusion Elite2.png Lv.1 Pot4.png HP hồi phục nhận vào của bản thân +25% (+5%)Skill[edit | edit source]

Combat Skill[edit | edit source]

Rapid firing.png Rapid Firing Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tốc độ tấn công +30. 15 30 20
Level 2 Tốc độ tấn công +35. 15 30 21
Level 3 Tốc độ tấn công +40. 15 30 22
Level 4 Tốc độ tấn công +50. 16 30 23
Level 5 Tốc độ tấn công +55. 16 30 24
Level 6 Tốc độ tấn công +60. 16 30 25
Level 7 Tốc độ tấn công +70. 17 30 26
Mastery1.png Tốc độ tấn công +80. 18 30 27
Mastery2.png Tốc độ tấn công +90. 19 30 28
Mastery3.png Tốc độ tấn công +100. 20 30 30


Burst stimulant gamma.png Burst Stimulant·Type γ Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +30% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 20 40 30
Level 2 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +30% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 20 39 30
Level 3 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +30% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 20 38 30
Level 4 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +40% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 21 37 30
Level 5 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +40% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 21 36 30
Level 6 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +40% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 21 35 30
Level 7 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +50% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 22 34 30
Mastery1.png Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +60% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 23 33 30
Mastery2.png Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +70% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 24 33 30
Mastery3.png Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +80% HP tối đa và phòng thủ cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 25 30 30


Burst stimulant durian.png Burst Stimulant·Durian Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +25% sát thương và +25 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 25 47 20
Level 2 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +25% sát thương và +25 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 25 46 20
Level 3 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +25% sát thương và +25 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 25 45 20
Level 4 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +30% sát thương và +30 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 26 44 20
Level 5 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +30% sát thương và +30 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 26 43 20
Level 6 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +30% sát thương và +30 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 26 42 20
Level 7 Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +35% sát thương và +35 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 27 41 20
Mastery1.png Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +40% sát thương và +40 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 28 39 20
Mastery2.png Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +45% sát thương và +45 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 29 39 20
Mastery3.png Tấn công một đồng đội (ưu tiên mục tiêu trước mặt) 15 lần, mỗi lần gây 500 sát thương. Sau đó, +50% sát thương và +50 tốc độ tấn công cho bản thân và mục tiêu trong thời gian hiệu lực của kĩ năng. 30 35 20


Infastructure Skill[edit | edit source]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl c wt.png Neurotic Phòng chỉ huy Khi được bố trí trong Phòng chỉ huy, tăng tỉ lệ các operator trong Phòng Tiếp tân tìm ra clue từ faction của bản thân, tuy nhiên tăng tốc độ giảm mood mỗi giờ của tất cả operator trong Phòng chỉ huy.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl c wt.png Neurotic Phòng chỉ huy Khi được bố trí trong Phòng chỉ huy, tăng tỉ lệ các operator trong Phòng Tiếp tân tìm ra clue từ faction của bản thân, tuy nhiên tăng tốc độ giảm mood mỗi giờ của tất cả operator trong Phòng chỉ huy.
Bskill train medic3.png Precision Surgery Phòng huấn luyện Khi được bố trí trong Phòng huấn luyện, +60% tốc độ học kỹ năng của tất cả Medic.


Material[edit | edit source]

Elite Material[edit | edit source]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip specialist small.png x 5, Sugar.png x 8, Oriron.png x 5
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip specialist large.png x 4, D32 steel.png x 4, Fined synthetic resin.png x 7
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip specialist twin.png x 4, D32 steel.png x 4, Fined synthetic resin.png x 7


Skill Material[edit | edit source]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Sugar substitute.png x 5 Diketon.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Polyester.png x 5
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Oriron.png x 4 Sugar.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Silicic alloy.png x 6 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Aketon.png x 3 Loxic kohl.png x 6
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Fined synthetic resin.png x 4 Orirock cluster.png x 11 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Oriron block.png x 4 Silicic alloy.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Keton colloid.png x 4 Synthetic resin.png x 4
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Grindstone pentahydrate.png x 4 White horse kohl.png x 9 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Rma70 24.png x 4 Manganese trihydrate.png x 7 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Silicic alloy block.png x 4 Rma70 24.png x 8
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 Silicic alloy block.png x 6 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Fined synthetic resin.png x 6 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Silicic alloy block.png x 5

Gallery[edit | edit source]


Họa sĩ KuroBlood
VA Yuuko Sanpei
Class Specialist
Độ hiếm ★★★★★★
Tag Support, DPS
Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Aak Thể lực Bình thường
Giới tính Nam Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Lungmen Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 25/03 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Feline Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 163cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Angton
Hợp đồng tuyển dụng
Bạn có quyền đứng ngoài vùng mà Aak đang hỗ trợ.

Aak, Specialist Operator từ Rhodes Island, sẽ hỗ trợ mọi người từ phía sau.

Aak token.png Token
Một lọ thuốc gồm 6 viên thuốc có màu khác nhau bên trong. Không có bất kì hướng dẫn sử dụng nào khác.

Được sử dụng để tăng cường Potential của Aak.

Hồ sơ cá nhân
Một nhân viên y tế ở Văn phòng Thám tử Lee và được đề cử bởi Ngài Lee, Aak là một bác sĩ có tiếng ở thế giới ngầm tại Lungmen.

Sau khi tham gia, Aak đã chứng tỏ bản thân sở hữu một lượng lớn kiến thức và lý thuyết y khoa cùng với kinh nghiệm chữa trị, tuy nhiên cách anh ấy thực hành khá đáng lo ngại.

Hồ sơ y tế
Qua kiểm tra cho thấy phần ngoài của nội tạng rõ ràng, không có điểm đen bất thường được phát hiện. Hạt Originium cũng không xuất hiện trong hệ thống tuần hoàn và không hề có dấu hiệu nhiễm bệnh nào khác. Hiện tại, Operator này được tin rằng không bị nhiễm bệnh.

【Tỉ lệ đồng hóa tế bào Originium】0% Operator Aak không hề có dấu hiệu nhiễm bệnh Oripathy.

【Mật độ Orignium trong máu】0.11u/L Operator Aak rất khỏe mạnh.


"Tôi phải nói rằng, tạm bỏ qua mấy thứ khác ở Rhodes Island, cái cách mà mọi người phòng chống và nghiên cứu bệnh Oripathy thật sự rất tốt, rất đáng để tôi nghiên cứu." --Aak

Tư liệu lưu trữ 1
Aak có thái độ không tốt và thường hành động mà không nghĩ đến hậu quả khi làm việc ở khu y tế, đôi khi còn đùa cợt về chấn thương của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Tuy vậy, phong cách chữa trị của Aak phải gọi là độc nhất vô nhị tại Rhodes Island.

Thường thì Aak sẽ nhốt mình ở một phòng thí nghiệm nhỏ dành riêng cho anh ấy. Căn phòng thường có mùi hương kì lạ và tiếng cười quái dị khiến mọi người không dám lại gần.

Tư liệu lưu trữ 2
Mặc dù Aak không thực sự thân thiết với những Operator khác, nhưng lại có 3 trường hợp đặc biệt ngoại lệ.

Đầu tiên là Hung. Khi hầu hết mọi người không thể giao tiếp với sự bướng bỉnh của Aak, thì Hung lại chính là kẻ thù không đội trời chung với anh. Nếu như có trường hợp Aak đi quá giới hạn khiến bạn không thể chịu nổi, hãy báo lại cho Hung, rồi mọi thứ sẽ sớm được giải quyết. Việc này không phải là do Aak sợ Hung, Hung không hề nao núng khi đối xử với Aak như em trai, còn Aak thì, nếu bỏ qua thái độ cư xử, hẳn anh ta cũng xem Hung như một người anh vậy.

Thứ hai là Waai Fu. Khi một người đứng đắn như Waai Fu và bướng bỉnh như Aak có lẽ sẽ không hợp nhau, nhưng 2 người lại bất ngờ có một mối quan hệ thân thiết nhờ vào việc cả 2 là thành viên của Văn phòng Thám tử. Waai Fu tin rằng về cơ bản thì Aak là người tốt, còn Aak thì ngược lại, cho rằng Waai Fu cứng nhắc, cổ hủ nhưng không phải là không thể làm thân. Sẵn tiện luôn, nếu Aak có ý định đi tìm rắc rối, bạn nên gọi cho Waai Fu thay vì Hung. Vì việc xảy ra tiếp theo có thể sẽ khá thú vị đấy.

Thứ ba là Warfarin. Sau khi biết được thân phận thật sự của “Mr. Blood” là không ai khác ngoài Warfarin, ngay cả Aak, người không ưa gì giới y học truyền thống, cũng không thể không gặp Warfarin để thảo luận và trao đổi ý kiến. Phải thừa nhận rằng, Warfarin có quan điểm hơi khác so với những Medic khác là nhờ tuổi thọ lâu dài của cô, và Aak, người có hơi lập dị, lại bất ngờ trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng như lời cảnh báo trước, khi mà 2 người họ tìm ra những sở thích chung với nhau. Những tiếng cười và lời cổ vũ kì lạ đã dần thường xuất hiện hơn bao giờ hết. Cho dù là ở phòng thí nghiệm của Aak hay Warfarin, bao giờ cũng có hai tiếng nói thay vì một.

Tư liệu lưu trữ 3
Mặc kệ những nghi ngờ về cách làm của Aak, những đột phá y tế của anh quả thật rất đáng kinh ngạc.

Trong khi thái độ vô trách nhiệm của Aak thường gây ra vấn đề khiến căn bệnh bình thường trở nên tệ hơn, nhưng khi được nhờ chữa trị những căn bệnh hiếm gặp, anh luôn có những cách giải quyết chính xác và độc đáo. Còn chưa kể tới việc Aak thường hay nghiên cứu và phát triển những loại thuốc mà người thường không hiểu được, ví dụ như loại thuốc khiến đánh rắm có mùi như dưa hấu, hoặc khiến cho người ta mất khả năng nhận dạng một số màu sắc nhất định.

Tất nhiên, nếu bạn biết được cha của Aak là ai, thì vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa.

Cha của Aak là một bác sĩ có tiếng ở Bệnh viện Trung ương Lungmen, và nổi tiếng nhờ y đức của mình. Nhưng vì một sự cố nhất định, ông bị người khác gài bẫy hãm hại, khiến sự nghiệp của ông tụt dốc và biến mất khỏi tầm nhìn của dân chúng. Trong sự trở lại của mình, ông đã trở thành một tay bác sĩ xấu xa và bất hợp pháp ở thế giới ngầm của Lungmen, ngay cả những tên trùm băng đảng cũng phải run sợ trước ông. Khi người đàn ông này bỏ mạng ở một cuộc chiến giữa những băng đảng vài năm trước, cả thế giới ngầm Lungmen đã thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng Aak đã thừa hưởng tính cách của ông, cả tốt lẫn xấu. Thậm chí anh đã nổi tiếng ở thế giới ngầm khi chỉ mới là một thiếu niên. Nếu không được dạy dỗ, anh có thể đã đi vào vết xe đổ của cha anh, và có thể đã trở nên cực kì đáng sợ. Tuy nhiên, sau khi chạm mặt Hung, anh đã tham gia Văn phòng Thám tử Lee, có thể nói đây là một bước ngoặt trong cuộc đời anh.

Tư liệu lưu trữ 4
Aak đã vượt qua cả cha mình từ lâu, người đã ngã xuống vì bị hãm hại. Cho dù Aak còn trẻ, nhưng quan điểm của anh về y học đã vượt qua đa số những bác sĩ đã đắm chìm trong ngành y nhiều năm.

Lý do rất đơn giản, Aak đã bước ra khỏi giới y khoa truyền thống và không còn nhìn nhận mọi việc như một bác sĩ thông thường nữa.

Bác sĩ thông thường sẽ nghĩ về những vấn đề trong phạm vi ngành y của mình, cố gắng tìm cách làm thế nào để cứu người hiệu quả hơn, thường mất ăn mất ngủ trong quá trình phát triển loại thuốc mới. Hầu hết Medic ở Rhodes Island đều như thế.

Nhưng riêng Aak thì không, anh đã nhìn ra ranh giới của Y học và hiểu rằng sự tồn tại của Y học bắt nguồn từ các vết thương. Đương nhiên bệnh tật chiếm tỷ lệ lớn trong những thương tổn đó, nhưng vì Aak lớn lên ở thế giới ngầm, nên anh thấy những vết thương đến từ những vụ đánh nhau còn nhiều hơn.

Thành ra, Aak dần dần có thái độ nhạo báng y học truyền thống, nổi giận với đồng nghiệp vì họ chỉ biết mỗi cách cứu người. Họ chỉ biết chạy đến hiện trường sự xung đột, vì thậm chí những loại thuốc cao cấp nhất cũng không thể ngăn chặn xung đột đó ngay từ đầu. Ngành Y càng cao cả và đáng tự hào bao nhiêu thì Aak lại càng ghét nó bấy nhiêu.

Tất nhiên những suy nghĩ của Aak là cực đoan và phiến diện, những hành vi hàng ngày đã phản ánh một phần trong sự non nớt của anh ấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng những suy nghĩ đó bắt nguồn từ một quá khứ đẫm máu đã trở thành anh như hiện tại, và một số thứ cũng đang thực sự diễn ra như anh ấy đã nói. Khi Rhodes Island đang theo đuổi một ước mơ cao cả, nó cũng không bao giờ quên mất thực tại.

Sau khi hiểu rõ Aak hơn, một số Medic Operator đã bỏ qua về ấn tượng xấu ban đầu của bản thân về Aak, và giống như những gì Hung muốn, họ quyết định sẽ cho Aak thấy một khía cạnh tốt đẹp hơn của thế giới và hỗ trợ anh với những điều kiện tốt nhất.

Sau tất cả, mọi người đều biết Aak là một thiên tài, và theo thời gian, anh ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một vị bác sĩ phi thường mà Terra cần.

Hồ sơ thăng cấp
Phản ứng của Aak khi nhận được lần thăng chức thứ 2 của mình: Hoảng loạn, có chút bất ngờ. Nếu suy nghĩ kĩ về lý do tại sao anh ấy lại như thế thì cũng không có gì quá kì lạ.

Aak coi thường mọi ngành Y, và khi đó, anh nhận ra mình còn tệ hơn cả Y học - “Nếu Y học là thứ vô dụng, thế thì không phải bản thân tôi, người thông thạo về Y học, sẽ còn vô dụng hơn thế sao?” Càng thông thạo về Y học, Aak lại càng chối bỏ bản thân, nhưng nếu anh muốn từ bỏ ngành Y, thì anh ấy sẽ đánh mất mục tiêu của mình, và thế là vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục.

Không ai nói rằng điều Aak làm là đúng, không ai nói rằng Aak cứ đi theo con đường đó là ổn, và cũng không ai muốn cho Aak một nơi sẽ thật sự chấp nhận anh ta. Phải nói rằng Văn phòng Thám tử Lee đã giúp cho Aak tránh đi sai hướng trên con đường đời, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề tâm lý này. Tất nhiên đây không phải là lỗi của họ, những vấn đề tâm lý như vậy thường đòi hỏi những người có chuyên môn mới có thể nhận ra được, hơn nữa với tính cách như Aak cũng cần có một môi trường phù hợp để giải quyết tốt hơn.

Và khi ở Rhodes Island, Aak đã nhận ra và chấp nhận bản thân là ai. Mọi người luôn nói và nhắc nhở rằng anh là người giỏi nhất trong những gì anh đang làm. Về nguyên nhân chính khiến anh chối bỏ Y học, hiện Rhodes Island đã và đang giải quyết vấn đề này. Chúng tôi không ý định chỉ sử dụng thuốc để giải quyết mọi vấn đề trên thế giới, Aak sẽ là người làm việc đó. Hẳn anh đã nhận ra Rhodes Island là nơi phù hợp với bản thân, và chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để hỗ trợ cho lý tưởng của anh ấy.

Property "Reporting" (as page type) with input value "Vậy ra anh là Doctor à? Hân hạnh được gặp. Tôi là Aak, phải, 2 chữ A và 1 chữ K. Mà tôi đến đây là vì ở văn phòng có người bảo rằng Rhodes Island sẽ cần giúp đỡ. Và tôi muốn hỏi cho chắc thôi, nhưng cụm từ “không ưa y học” có khiến anh khó chịu không?" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary À này, nếu sau này anh cần gọi tên tôi, thì nhớ nhấn mạnh chữ K ở cuối nhé. Nếu không thì tôi sẽ nghĩ anh đang la hét hay gì đấy.
Conversation 1 Này này, chờ chút đã! Cái cô ma cà rồng kia chính là “Mr. Blood” à!? Hừm, bọn tôi vẫn chưa thể phân thắng bại về phần y tế trong cuộc thi lần trước, đây quả là một cơ hội tuyệt vời! Tôi phải nhanh chóng đi chuẩn bị dụng cụ mới được, hehehehe!
Conversation 2 Để tôi đoán nhé, Hung lại bảo anh phải cẩn thận với tôi chứ gì? Hửm, đúng hơn là “quan tâm” tới tôi á? Ừ nhỉ, nghe giống anh ấy lắm. Mà này, tôi biết anh là người như thế nào mà. Cũng giống tôi thôi và anh cũng muốn làm những gì mình thích đúng chứ? Thế thì anh không cần phải để ý tới anh ta đâu, thay vào đó thì cứ tiếp tục làm những việc mà khiến chúng ta vui là được.
Conversation 3 Ừa, tôi phát minh các loại thuốc, phẫu thuật, nghiên cứu vi khuẩn, nhưng mấy thứ đó chỉ đơn giản là sở thích của tôi thôi. Bác sĩ à? Đừng gọi tôi như thế, tôi đâu có đi loanh quanh để cứu người đâu. Tôi chỉ “cứu” bọn họ bằng cách cho họ thấy mạng sống quan trọng tới mức nào thôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ là không để họ chết thôi.
Elite Promotion Conversation 1 Mấy người ở bộ phận y tế đang tìm tôi à? Bảo bọn họ khỏi phải tìm nữa, tôi không thích vướng vào mấy loại kiến thức y học của họ đâu. Họ tin vào sự cao cả trong nghề của mình, và cảm thấy hài lòng khi cứu được ai đó… Rồi lại thất vọng khi nhìn thấy niềm tin của bản thân bị tan biến. Tôi thỉnh thoảng hay thấy mấy vụ như thế, và thực sự nó khiến tôi khá buồn.
Elite Promotion Conversation 2 Rhodes Island thật ra ổn áp phết đấy chứ, nói đúng hơn là, nó hoàn toàn đáp ứng hi vọng của tôi. Khi ta đang nói chuyện ở đây thì có thể có ai đó đang hấp hối rồi. Lúc nào cũng có những người nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu cách trị bệnh thay vì cứ cố gắng phòng tránh nó. Không phải ai cũng hiểu, nhưng mọi người lại khác. Điều đó rất tuyệt, cố gắng phát huy nhé.
High Trust Conversation 1 Tôi, có bị gì không à? Gì vậy?, anh hiểu nhầm gì à? Mọi người đều có những khó khăn mà bản thân phải tự lo mà, tôi biết chứ. Chẳng ai muốn phải đau đớn cả, nhưng việc chữa trị sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như mấy gã gây ra sự đau đớn đó vẫn còn ở ngoài kia. Liệu thuốc than có cứu được người đã ra đi không? Một người bác sĩ thông thường sẽ không phải là vị cứu tinh mà Terra cần đâu, Doctor.
High Trust Conversation 2 Cha tôi là một vị bác sĩ rất giỏi, ông cống hiến cả đời để cứu người khác. Nhưng đồng nghiệp lại chê cười ông ấy, tẩy chay ông, dàn dựng quấy phá ông ấy, đó là cách mà ông ấy đã dần đi vào một con đường tối tăm khác trong cuộc sống. Anh biết đấy, đối với tôi thì việc này cũng không ngạc nhiên là mấy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng những thứ xảy ra với ông đã thay đổi cuộc đời của tôi.
High Trust Conversation 3 Waai Fu và Hung đã đi về chưa? Rồi hả? Thế tôi ở lại văn phòng của anh một chút nhé. Anh biết đấy, nếu có ai đó có thể khiến thế giới này tốt đẹp hơn, kiểu nào bọn họ cũng xuất hiện cho mà xem. Còn anh thì... Chà, ai biết được, nếu là chúng ta thì cũng có thể đấy.
Idle Sao thế? Anh cảm thấy mệt hả? Thế thì anh phải thử loại thuốc tôi mới phát minh mới được. Miễn phí luôn nhé.
Operator Reporting In Vậy ra anh là Doctor à? Hân hạnh được gặp. Tôi là Aak, phải, 2 chữ A và 1 chữ K. Mà tôi đến đây là vì ở văn phòng có người bảo rằng Rhodes Island sẽ cần giúp đỡ. Và tôi muốn hỏi cho chắc thôi, nhưng cụm từ “không ưa y học” có khiến anh khó chịu không?
Watching Combat Tape Ừm... Vầy có nghĩa là sau này tôi lại phải đi chiến đấu nữa à? Không phải đâu nhỉ?
Elite 1 Thăng chức à? Việc này nghe ảo thế! Mọi người muốn bóc lột sức lao động của tôi hơn nữa chứ gì?
Elite 2 Thành thật thì tôi cũng chả biết mình có ích hay không nữa. Theo quan điểm của tôi, thì những người hữu ích là những người tài giỏi, và tôi cũng biết mọi người nhìn nhận tôi như thế nào. Nhưng mà, nếu anh có bao giờ bị bệnh, tôi luôn sẵn sàng để giúp anh chữa trị.
Assign To Team Có nhiệm vụ à? Ok, đi thôi.
Assign To Team Leader Được rồi mọi người, hãy cho tôi biết ý kiến của mọi người về loại tân dược này sau khi xong chiến dịch nhé.
Operation Sortie Một khi tôi đã bắt đầu thì sẽ không ai cản được đâu.
Operation Start Không phải lo, có tôi trong đội thì mọi người không chết được đâu.
Select Operator 1 Thuốc của tôi không dành cho mấy người bình thường đâu đấy.
Select Operator 2 Chiến trường không phải là nơi dành cho tôi, nhưng sao có thể bỏ qua những cách chữa trị thú vị được.
Deploy 1 Đã tới lúc thử nghiệm tân dược mới rồi nà.
Deploy 2 Phải tự biết uống đủ liều thôi, nếu không sau này không hối hận kịp đâu.
In Combat 1 Mọi mạng sống đều bình đẳng với nhau... Nhưng của nhà ngươi thì là ngoại lệ nhé.
In Combat 2 Cứ thử thuốc của tôi đi, rồi sẽ thấy nó tuyệt đến mức nào.
In Combat 3 Có vẻ thuốc của tôi có thể khiến kẻ xấu cải tà quy chính.
In Combat 4 Thuốc của tôi giống như một chiếc hộp Pandora vậy, uống vào rồi không nhổ ra được đâu.
Complete Operation With 4 Stars Tôi không nghĩ bản thân có thể khiến thế giới này tốt đẹp hơn được đâu. Nhưng với tài năng của anh, thì ít ra chúng ta có thể khiến thế giới này ngừng hủy hoại chính nó.
Complete Operation With 3 Stars Nếu không ai nhìn thấy, thì việc thí nghiệm lên kẻ địch sẽ chẳng vi phạm điều gì cả mà. Thư giãn đi nào.
Complete Operation With 2 Stars Sao anh tốt bụng quá vậy, để bọn chúng chạy mất thế mà cũng được sao?
Failed Operation Coi nào, anh không cần phải lo lắng. Chỉ cần bệnh nhân còn thở thì tôi sẽ chữa được.
Assign To Station Rồi xem nào, phòng nào là phòng thí nghiệm mới của tôi thế?
Poke Hửm?
Trust Poke Nè, Doctor! Anh có tìm được mẫu thử nào mới cho tôi không?
Title Screen Arknights.
Greeting Doctor, hôm nay anh thế nào?
Error: {{#seo:}} must contain at least one non-empty attribute.

Điều hướng
Vanguard Siege, Saga, Saileach, Bagpipe, Grani, Reed, Elysium, Зима, Texas, Chiave, Myrtle, Beanstalk, Vigna, Scavenger, Courier, Plume, Fang, Vanilla, Yato
Guard Surtr, SilverAsh, Ch'en, Skadi, Blaze, Pallas, Thorns, Hellagur, Mountain, Lappland, Tequila, Tachanka, Bibeak, Franka, Akafuyu, Sideroca, Indra, Amiya (Guard), Ayerscarpe, Whislash, Swire, Savage, Astesia, Flamebringer, Specter, La Pluma, Broca, Flint, Frostleaf, Mousse, Beehunter, Arene, Utage, Matoimaru, Conviction, Dobermann, Jackie, Cutter, Estelle, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Eunectes, Saria, Blemishine, Hoshiguma, Nian, Mudrock, Asbestos, Liskarm, Blitz, Vulcan, Heavyrain, Croissant, Bison, Hung, Nearl, Cuora, Matterhorn, Гум, Dur-nar, Bubble, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Mizuki, Aak, Phantom, Weedy, Gladiia, Manticore, Bena, Robin, Waai Fu, FEater, Mr.Nothing, Frost (Rainbow), Projekt Red, Snowsant, Cliffheart, Kirara, Kafka, Ethan, Jaye, Shaw, Rope, Gravel, THRM-EX
Sniper Archetto, Schwarz, Ash, Exusiai, W, Ch'en the Holungday, Rosmontis, Poca, Sesa, Firewatch, Andreana, Provence, Meteorite, Platinum, April, Toddifons, Executor, Aosta, GreyThroat, Blue Poison, Pinecone, Ambriel, Shirayuki, Aciddrop, Meteor, Jessica, Vermeil, May, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers
Caster Dusk, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Ceobe, Skyfire, Leizi, Purgatory, Beeswax, Nightmare, Absinthe, Amiya, Tomimi, Leonhardt, Mint, Iris, Haze, Indigo, Greyy, Click, Gitano, Lava, Steward, 12F, Durin
Supporter Magallan, Angelina, Suzuran, Skadi the Corrupting Heart, Pramanix, Истина, Glaucus, Shamare, Sora, Scene, Tsukinogi, Mayer, Deepcolor, Roberta, Earthspirit, Podenco, Orchid
Medic Kal'tsit, Shining, Nightingale, Ptilopsis, Tuye, Breeze, Silence, Warfarin, Ceylon, Folinic, Mulberry, Whisperain, Perfumer, Sussuro, Purestream, Gavial, Myrrh, Hibiscus, Ansel, Lancet-2